Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Argümantasyona Yönelik Görüşleri


Science Teachers’ Views of Scientific Argumentation


Yrd. Doç. Dr. Bahadır NAMDAR & İ. Barış TUSKAN


ÖZET
Argümantasyon son yıllarda fen eğitimi araştırmalarında dikkat çeken alanlardan biridir. Ancak Türkiye’de fen eğitimi bağlamında yapılan çalışmaların çoğunlukla öğrencilerin ve öğretmen adaylarının argümantasyona yönelik özyeterlikleri ve algılarına yönelik çalışmaları kapsadığı, öğretmenlerin argümantasyona yönelik sahip oldukları görüşlerin belirlenmediği görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki ortaokullarda görev yapmakta olan fen bilgisi öğretmenlerinin argümantasyona yönelik görüşlerini belirlemektir. Türkiye’nin 67 farklı ilindeki ortaokullarda görev yapan 357 fen bilgisi öğretmeni çalışmaya katılmıştır. Veriler beşi çoktan seçmeli ve üçü açık uçlu olmak üzere toplam sekiz sorudan oluşan bir online “argümantasyon görüş formu”yla toplanmıştır. Çoktan seçmeli sorulara ait bulguların frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Açık uçlu sorular ise iki araştırmacı tarafından içerik analiziyle analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre öğretmenler konuşma ve argümantasyon ortamlarını sınıflarında sık sık oluşturduklarını, bu ortamları oluştururken en çok deneylerden yaralandıklarını, fizik konularının argümantasyon uygulamalarına en uygun konular olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin açık uçlu sorulara yönelik olarak en sık belirttikleri görüşler ise argümantasyonu fen öğrenmeye güdüleme için önemli gördükleri, argümantasyonu fen derslerinde kullanmada yaşanan zorluk sınıf hakimiyeti, argümantasyonu fen sınıflarında kullanımını desteklemek için sosyobilimsel konuların kullanımının gerekliliğidir. Bulgulardan yola çıkarak, hizmet içi eğitim kurslarına yönelik önerilere yer verilmiştir.


ABSTRACT
Argumentation has received an over increasing attention from science education research community. However, in the Turkish science education context, studies mostly focus on investigating students’ and preservice science teachers’ practices of, attitudes towards and perceptions of scientific argumentation; while neglecting the science teachers’ views of this scientific practice. The purpose of this study was to investigate Turkish middle school teachers’, who work at 67 different cities, views of scientific argumentation. Three hundred fifty-seven middle school science teachers (219 female and 138 male) participated in the study. Data was collected using an online “argumentation view form” consisting of five multiple choice and three open-ended questions. Frequencies and percentages were calculated for the multiple choice items. Open-ended questions were analyzed by the researchers employing content analysis. The teachers indicated that they use discourse and argumentation in their classess frequently, they mostly utilize experiments to promote argumentation, and physics subjects are the most suitable subjects for argumentation. The most frequently stated views on the open-ended questions were argumentation is important for motivating students towards learning science, classroom management is a challenge for implementing argumentation, and socioscientific issues should be used to support argumentation in science classrooms. Implications for professional development programs were discussed.


ANAHTAR KELİMELER: argümantasyon, görüşler, ortaokul fen bilgisi öğretmenleri, fen eğitimi


KEYWORDS: argumentation, views, middle school science teachers, science education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education