Portfolyo Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması


The Effect of Portfolio Use on Academic Achievement: A Meta-analysis


Prof. Dr. Gülşah BAŞOL & Arş. Gör. Şeyma ERBAY


ÖZET
Mevcut çalışmada öğretimde portfolyo uygulamasının akademik başarı üzerindeki etkisi meta analiz yoluyla incelenmiştir. Araştırma örneklemi detaylı bir tarama süreci sonucunda ulaşılan, yurt içi ve yurtdışı toplam 24 nicel çalışmayı kapsamaktadır. Veriler kodlama formu ile derlenerek, istatistiksel sonuçlar etki değerlerine dönüştürülmüştür. Tüm kodlamalar iki araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiş ve kodlamalar arası uyumun.90 ile mükemmele yakın olduğu görülmüştür. Analizler çalışmalar üzerinden (24 çalışma) ve çalışmalardaki karşılaştırma grupları üzerinden (46 karşılaştırma) olmak üzere iki başlıkta ele alınmıştır. Çalışmalardaki değişkenler ve farklılaşmalar göz önünde bulundurularak Rastgele Etkiler Modeli kullanılmış; genel ve kümülatif verilere heterojenlik testi yapılmıştır. Analizlerde MetaWin2.1 ve SPSS 17.0 kullanılmıştır. Etki büyüklükleri için yayın yılı, uygulama yerleri, yayın türleri, uygulama türleri, öğrenim düzeyi ve ders alanı moderatör değişkenler olarak belirlenmiştir. Sonuçlar genel ve kümülatif olarak değerlendirilmiş, genel analiz için etki değerleri dağılımının heterojenlik gösterdiği, kümülatif analizler içinse homojenliğe işaret ettiği bulunmuştur. Ancak moderatör değişkenlerin heterojenliği açıklamadıkları görülmüştür. Sonuçlara göre portfolyo kullanımı, hem genel hem kümülatif analizlere göre akademik başarı üzerinde pozitif yönlü ve büyük ölçekli bir etkiye sahiptir. Rosenthal yaklaşımı mevcut çalışmanın sonuçlarının geçerliliğine kanıt oluşturmuş; bulguların geçersiz sayılabilmesi için literatüre genel veriler için en az 3524, kümülatif veriler için ise 5725 adet zıt bulguları olan çalışma eklenmesi gerektiği bulunmuştur.


ABSTRACT
It is a meta-analysis study, searching the effectiveness of portfolio use in teaching. The sample, selected through an exhaustive search, consisted of 24 studies, including the studies conducted in overseas. The data complied through a coding form and statistical findings converted into the effect sizes. The codings were carried out by two researchers; the consistency was near perfect, as calculated by a Kappa statistics of .90. The analyses were classified into two headings as overall analysis (24 studies) and cumulative analysis (46 comparison groups). Considering the technological developments in time that was relevant in the current study, Random Effects Model was applied in the current analysis; effect sizes for general and cumulative data were calculated, heterogeneity was tested through Q statistics, and I² was calculated to determine the degree of heterogeneity. MetaWin 2.1 and SPSS 17.0 were used for analyses. Publication year, subject area, publication type, application type, education level and subject area were the moderator variables. The results were evaluated both in general and cumulatively and indicated heterogeneity for general analysis and homogeneity for cumulative analysis. However, none of the moderators explained heterogeneity in general analysis. According to the results, portfolio use has a large, positive impact on academic success. In addition, Rosenthal Approach indicated the validity of the results. Findings indicated that to declare the findings null there was a need for an additional 3524 and 5725 studies with reverse findings for general and cumulative analysis, respectively.


ANAHTAR KELİMELER: portfolyo, meta-analiz, akademik başarı


KEYWORDS: Portfolio, meta-analysis, academic achievement


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education