İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Zeka Oyunları Dersi ile İlgili Görüşleri


Views of Elementary Mathematics Teachers about Mental Games Course


Arş. Gör. Çiğdem ALKAŞ ULUSOY, Yrd. Doç. Dr. Elif SAYGI & Prof. Dr. Aysun UMAY


ÖZET
Bu çalışma ilköğretim matematik öğretmenlerinin, uygulanması oldukça yeni olan Zeka Oyunları dersi ilgili görüşlerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Çalışma grubunu 25 ilköğretim matematik öğretmeni oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseni kullanılarak yapılan çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen ve açık uçlu sorulardan oluşan bir soru kâğıdı kullanılmıştır. Yöneltilen sorularda Zeka Oyunları dersinin matematik eğitimine ve matematiksel becerilere katkısı sorgulanmış, Zeka oyunları dersi öğretim programının değerlendirilmesi ve programda eksik görülen noktaların ifade edilmesi istenmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler, Zeka Oyunları dersinin adında geçen zeka kelimesinin öğrencide derse karşı bir olumsuzluk ve kaygı yaratabileceği düşüncesiyle bu ismi eleştirmişlerdir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu Zeka Oyunları dersinin genelde matematik eğitimine, özelde ise matematiksel becerilere ve matematikle ilgili duyuşsal özelliklere olumlu katkılar getireceğine ilişkin görüşlerini paylaşmışlardır. Öğretmenler, Zeka Oyunları dersinin öğretim programı ile ilgili görüşlerini paylaşırken farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta programın uygulanmasının güçlüğüne değinmişler, ayrıca dersin işlenişi açısından sınıf ortamında karşılaştıkları materyal yetersizliği, sınıf donanımındaki eksiklikler, zaman sorunu, kalabalık ve heterojen gruplar gibi sıkıntılardan söz etmişlerdir.


ABSTRACT
This study is performed in order to reveal Elementary Mathematics Teachers’ views related to Mental Games course that its implementation is fairly new. The study group consists of 25 Elementary Mathematics Teachers. In this study, case study design, one of the qualitative research methods, has been applied. Data has been collected by applying a questionnaire developed by researchers and consisted of open-ended questions. The questions examine the contribution of Mental Games course to the mathematics education and mathematical skills, evaluation of Mental Games Course Curriculum and the deficiencies of curriculum. According to the findings obtained, teachers have criticized that “Mental” word in Mental Games Course might create negative thoughts and anxiety in students. The majority of teachers shared their views that Mental Games course would make positive contributions on mathematics education in general, and on mathematical skills and the affective characteristics related to mathematics in particular. While teachers have shared their views about Mental Games course curriculum, they have highlighted the difficulty of implementing the program in a classroom where students have been from different grade levels also, teachers have mentioned some difficulties such as lack of material encountered in the classroom in terms of teaching the course, the lack of class equipments, the time problems, and crowded and heterogeneous groups.


ANAHTAR KELİMELER: Zeka oyunları, zeka oyunları dersi öğretim programı, öğretmen görüşleri


KEYWORDS: Mental games, mental games course, mental games course curriculum


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education