Sosyal Bilgiler Dersinde Zaman Kapsülü Kullanımına Yönelik Öğrenci Tutumlarının ve Görüşlerinin İncelenmesi


Investigation of Student Attitudes and Opinions in Regards to Time Capsule Use in Social Studies Course


Doç. Dr. Filiz ZAYİMOĞLU ÖZTÜRK & Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK


ÖZET
Zaman kapsüllerinin eğitimde kullanımı ile kapsülün kapalı kaldığı sürede içindeki materyallerin ve bireylerin kendilerinin belirlenen sürede ne kadar değiştiğini anlamalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır. İlköğretim sosyal bilgiler öğretim programında yer alan “zaman, süreklilik ve değişim” öğrenme alanına ilişkin kazanımların edinilmesinde zaman kapsüllerinin kullanımı önem arz etmektedir. Belirtilen amaca uygun olarak yürütülen bu çalışmada Ordu ilinde bulunan bir devlet ortaokulda gerçekleştirilen uygulama ile 2015 yılında 21 öğrenci ile birlikte hazırlanarak kapatılan zaman kapsülü 2016 yılında açılmıştır. Karma araştırma deseninin kullanıldığı çalışmanın ilk aşamasında, zaman kapsülü uygulamasının öğrencilerin derse ilişkin tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla “sosyal bilgiler” dersine ilişkin tutum ölçeği öntest ve sontest olarak uygulanmış ve verilerin analizi SPSS programıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın nitel bölümünde ise öğrencilerin zaman kapsülü uygulamasına ilişkin görüşleri uygulama öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen birinci ve ikinci görüşme formları ile kayıt altına alınmıştır. Elde edilen veriler, nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda “Zaman kapsülü” uygulamasının öğrencilerin tarihsel bakış açılarını olumlu yönde etkilediği ve “zaman, süreklilik ve değişim” algılarına olumlu yönde katkı sağladığı görülmüştür.


ABSTRACT
Time capsules in education are intended to help people understand how their contents and how much they have changed during the time of its close. The use of time capsules is important in acquiring the achievements related to the "time, continuity and change" learning strand in primary school social studies curriculum. In this respect, this study was carried out in a secondary school located in the province of Ordu and the time capsule which was prepared with 21 students and closed in 2015 was opened in 2016. Using the mixed research design generally, in the first phase of the study, the attitude scale of the “social studies” course was applied as pretest and posttest to determine the effect of the time capsule application on the students' attitudes towards the course. In the qualitative part of the study, students’ thoughts about the time capsule application were recorded with the first and second interview forms performed before and after the application. The obtained data were subjected to content analysis, one of the qualitative analysis methods. As a result of the research, it was seen that the application of “Time capsule” contributed positively to the perception of the students’ historical viewpoints and “time, continuity and change”.


ANAHTAR KELİMELER: Zaman kapsülü, sosyal bilgiler, “zaman, süreklilik ve değişim” öğrenme alanı.


KEYWORDS: Time capsules, social studies, “time, continuity and change” learning strand.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education