Güvenli Bağlanma ve Affedicilik: Psikolojik Sağlamlığın Aracılık Rolü


Secure Attachment and Forgiveness: The Mediating Role of Psychological Resilience


Doç. Dr. Bahtiyar ERASLAN ÇAPAN


ÖZET
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde güvenli bağlanma ve affedicilik arasında psikolojik sağlamlığın aracılık etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya katılan 293 üniversite öğrencisi (%57 kadın, %43 erkek; ortalama yaş 20.96, SD. 1.85) İlişki Ölçekleri Anketi, Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Heartland Affedicilik Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formunu doldurmuşlardır. Araştırmanın hipotezi olan güvenli bağlanma ve affedicilik arasında psikolojik sağlamlığın aracılık rolü yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinde psikolojik sağlamlık güvenli bağlanma ve affedicil,k arasında aracı olduğu bulunmuştur. Bulgular ilişkili literatür ışığında tartışılmış ve sonuçlar yazılmıştır.


ABSTRACT
This study aims at investigating the mediating effect of psychological resilience on secure attachment and forgiveness among university students. The participants were 293 university students (57% female, 43% male: mean age, 20.96 years; standard deviation (SD), 1.85) selected randomly and who were asked to complete a package, consisting of a Relationships Scale Questionnaire, an Ego Resiliency Scale, a Heartland Forgiveness Scale and a Personal Information Form. The hypothesis tested the mediation effects of psychological resilience between secure attachment and forgiveness using structural equation modeling. The results of the analysis reveal the mediating role of psychological resilience between secure attachment and forgiveness. The findings are discussed in line with the relevant literature available and conclusions are drawn.


ANAHTAR KELİMELER: güvenli bağlanma, psikolojik sağlamlık, affedicilik, pozitif psikoloji.


KEYWORDS: secure attachment, psychological resilience, forgiveness, positive psychology.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education