Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Gezi Düzenlemeye İlişkin Öz-Yeterlilik İnançlarının İncelenmesi


Investigation of Science Teachers’ Self-Efficacy Beliefs Related to Trip Arrangement


Gökhan SONTAY & Prof. Dr. Orhan KARAMUSTAFAOĞLU


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, fen öğretmenlerinin fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamlarına geziler düzenleyebilme öz-yeterlilik inançlarının cinsiyet, yaş, okul bölgesi, mesleki deneyim, eğitim durumu ve gezi düzenleme durumu değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın modeli betimsel araştırma türlerinden tarama modelidir. Araştırmanın örneklemini 392 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, Bozdoğan (2016)’nın öğretmenler için geliştirmiş olduğu “Öz-yeterlilik İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlik çalışmaları bu çalışma için tekrar yapılmıştır. Ölçeğin güvenirliği için Cronbach Alpha güvenirlik katsayısına bakılmış ve bu değer 0,907 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmış ve tek faktörlü olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, fen bilimleri öğretmenlerinin gezi düzenlemeye ilişkin öz-yeterlilik inanç puanları; yaş, okulun bulunduğu bölge, mesleki deneyim, eğitim durumu ve gezi düzenleme durumu değişkenlerinden etkilenmektedir ancak, cinsiyet değişkeninden etkilenmemektedir.


ABSTRACT
The aim of this research is to examine science teachers' self-efficacy beliefs in science teaching in terms of gender, age, school district, professional experiences, educational levels and trip arrangements variables. The research model is a survey model of descriptive research types. The sample of the research is 392 science teachers. As a data collection tool, Bozdoğan (2016) developed "Self-efficacy Scale for Teachers". The validity and reliability calculations of this scale were reexamined for this study. For the reliability of the scale, the Cronbach Alpha reliability coefficient was determined and found to be 0.907. For the validity of the scale, an exploratory factor analysis was performed and it was determined that it was one factor. Independent groups t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used in the analysis of the data. As a result of the research, self-efficacy belief scores of science teachers' trip arrangements; The age, the region where the school is located, the professional experience, the educational levels and the trip arrangements, but is not influenced by the gender variable.


ANAHTAR KELİMELER: Okul dışı öğrenme ortamları, informal öğrenme, fen bilimleri öğretmeni, öz-yeterlilik inancı.


KEYWORDS: Out-of-school learning environments, informal learning, science teacher, self-efficacy belief


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education