Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Yabancı Dil Öğretmeni Adaylarının Sözsüz İletişim Kullanma Düzeylerine Etkisi


The Effect of Teaching Practicum on Foreign Language Teacher Candidates’ Non-Verbal Communication Use Level


Doç. Dr. Dalım Çiğdem ÜNAL & Yrd. Doç. Dr. İsmail Fırat ALTAY


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ‘Öğretmenlik Uygulaması’ dersinin yabancı dil öğretmeni adaylarının sözsüz iletişim kullanma düzeyine etkisini incelemektir. Çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılının Bahar yarıyılında Öğretmenlik Uygulaması dersini alan 27 yabancı dil öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırma, tek gruplu ön test-işlem-son test modeline dayanan deneysel bir çalışmadır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen “Sözsüz İletişim Kurma Gözlem Formu” kullanılarak elde edilmiştir. Ayrıca video kaydı ve gözlem tekniği kullanılarak nitel veriler de elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler, betimsel istatistik değerleri hesaplandıktan sonra Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Elde edilen bulgular, ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadığından dolayı Öğretmenlik Uygulaması dersi çerçevesinde alınan staj eğitiminin yabancı dil öğretmeni adaylarının sözsüz iletişimi kullanma düzeylerine etki etmediğini ortaya koymuştur. Nitel verilerden elde edilen bulgulara göre ise, öğretmen adaylarının sözsüz iletişimi yeterli seviyede kullanmadıklarından dolayı sözsüz iletişimin yabancı dil öğretimindeki önemi konusunda bilinçlenmeleri gerektiği anlaşılmıştır.


ABSTRACT
The aim of this research is to investigate the effect of ‘Teaching Practice’ course on foreign language teacher candidates’ non-verbal communication use level. The study universe is composed of 27 foreign language teacher candidates who took ‘Teaching Practice’ course during 2011-2012 education year spring semester. The research is a single group based experimental study which makes use of pretest and posttest model. The data of the study has been determined by “Non-verbal Communication Observation Form” produced by the researchers. In addition, via video recording and observation technique, qualitative data has been gained. The data gained has been analyzed by Wilcoxon Marked Alignment Test and has been commented after it has been calculated in terms of its descriptive statistical value. The data obtained has shown that the scores between pretest and posttest do not exhibit a meaningful difference, so foreign language teacher candidates’ Teaching Practice education do not affect their non-verbal communication use level. According to the data gained through descriptive research, it has been understood that foreign language teacher candidates need to be well informed on the use of non-verbal communication.


ANAHTAR KELİMELER: Sözsüz iletişim, yabancı dil öğretimi, öğretmenlik uygulaması


KEYWORDS: Non-verbal communication, foreign language teaching, teaching practice

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education