Uygulama Öğretmenlerinin Görev, Rol ve Eğitim Gereksinimlerine İlişkin Algıları


Mentors’ Perceptions Regarding to Their Duties, Roles and Educational Needs


Yrd. Doç. Dr. Meltem YALIN UÇAR


ÖZET
Bu araştırma, uygulama öğretmenlerinin görev, rol ve sorumluluklarının neler olduğunu ve yine katılımcı görüşlerine göre uygulama öğretmenliğine ilişkin eğitim gereksinimi ihtiyacını belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Ülkenin farklı bölgelerinde ve yedi ayrı şehirde görev yapmakta olan 78 uygulama öğretmeni ve öğretmenlik uygulamalarından sorumlu 22 okul yöneticisi, olasılık temelli küme örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve toplam 100 katılımcıdan elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Betimsel çözümleme yoluyla ulaşılan temalar, uygulama öğretmenlerinin öğretmen adayına ilişkin sorumluluklarının duyuşsal faktörlere bağlı olduğunu, rollerinin iletişim, görevlerinin ise kendi akademik yeterliliklerini sağlamak olduğunu göstermektedir. Ayrıca uygulama öğretmenliğine ilişkin bir eğitim gereksinimi içinde olunduğu anlaşılmaktadır.


ABSTRACT
This study aims at identifying mentor teachers’ views on duties, roles and responsibilities as well as educational needs concerning mentorship. The study adopted a qualitative research methodology. 78 mentor and 22 school administrator responsible for mentorship, who how been working in various regions and 7 different districts of the country, were selected through probability based cluster sampling and the data gathered from a total of 100 participants were analyzed using descriptive analysis. The attained themes show that mentors’ responsibilities regarding prospective teachers depend on affective factors, their roles are communication and that mentors’ duties are obtaining their academic proficiencies. Besides, findings indicate that there is a need for mentor training.


ANAHTAR KELİMELER: Uygulama öğretmeni (mentör), öğretmen adayı, uygulama okulu yöneticisi, görev, rol, sorumluluk


KEYWORDS: Mentor, teacher candidate, practice school administrator, duty, role, responsibility


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education