Ortaokul Öğrencilerinin Alan Ölçüm Problemlerinde Kullandıkları Stratejilerin Belirlenmesi


Determining Strategies Used in Area Measurement Problems By Secondary School Students


Yrd. Doç. Dr. Nejla GÜREFE


ÖZET
Bu çalışmada öğrencilerin alan ölçümünü nasıl yorumladığı, alan ölçümü ile ilgili problemlerin çözümü sürecinde kullandıkları stratejilerin neler olduğu ve stratejileri anlama seviyeleri incelenmiştir. Çalışmanın verileri 2015-2016 eğitim yılı bahar döneminde Ankara’nın bir devlet okulunda öğrenim gören 39 tane 8. sınıf öğrencisinden toplanmıştır. Çalışma verileri açık uçlu sayısal alan hesaplama problemleri, matematiksel muhakeme problemleri ve açıklama problemlerinin yer aldığı doküman yoluyla toplanmış ve toplanan dokümanlar içerik analizi ile analiz edilmiştir. Öğrencilerin alan ölçümünü yorumlarken alan ve çevre arasında ilişki kurduğu, geometrik şekillerin alanları arasında ilişki kurduğu, alanın değişmezliğini açıkladığı ve geometrik şekillerin uzunlukları ile ilişkilendirdiği; alan ölçüm problemleri çözümü sürecinde ise sayma stratejisi, formül kullanma stratejisi ve çok adımlı stratejileri kullandığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin stratejilere ilişkin anlama seviyelerinin ise iyi, kısmi ve zayıf anlama şeklinde olduğu tespit edilmiştir.


ABSTRACT
In this study, it was investigated how students interpreted the area and which strategies they used in solving area measurement problems. The data of the study were gathered from thirty-nine eighth-graders students studying in a public school of Ankara at the 2015-2016 school year. The study data were collected via open-ended questions involved numerical area calculation problems, mathematical judgment problems and explanation problems and analyzed using content analysis. It has been determined that students interpreted area measurement making contact area and perimeter, between areas of geometric shapes, area invariance and making contact area with length of geometric shapes and used formulas, counting, multi-step strategies in solution process of area measurement problems. It was determined that student’s understanding levels were good understanding, partial understanding and poor understanding.


ANAHTAR KELİMELER: alan, alan ölçüm stratejileri, problem çözme


KEYWORDS: area, area measurement strategy, problem solving.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education