Ortaokul öğrencilerinin müzik dersi yüklemeleri ile okul tükenmişlikleri arasındaki ilişkiler


The relations between secondary school students’ attributions toward musıc lesson and school burnout


Dilara SAKA & Sabahat BURAK


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin müzik dersi yüklemeleri ve okul tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin ortaya konmasıdır. İlişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak yürütülen bu araştırmanın çalışma grubu 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Antalya ilinin Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ilçelerinden tesadüfen seçilen birer ortaokulda öğrenim görmekte olan 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmada veriler “Müzik Dersi Yükleme Ölçeği”, “Okul Tükenmişlik Ölçeği” ve araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmaya toplamda 600 öğrenci katılmış ancak bazı ölçme araçlarının eksik doldurulduğu tespit edildiğinden araştırma 577 öğrenci ile yürütülmüştür. Korelasyon analizleri sonucunda öğrencilerin müzik dersi yükleme düzeyleri ile okul tükenmişlikleri arasında negatif ve düşük düzeyde ilişkiler olduğu saptanmış, anlamlı bulunan ilişkiler belirtilmiştir. Ayrıca çoklu regresyon analizi sonuçlarında müzik dersi öğrenme ortamının okul tükenmişliği üzerinde anlamlı bir yordayıcı etkisinin olduğu bulunmuştur. Duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissinin ise müzik dersi yüklemeleri üzerinde anlamlı bir yordayıcı etkisinin olduğu bulunmuştur. Yapılan çoklu regresyon analizleri sonucunda yordayıcı etkisi anlamlı olan değişkenler belirlenmiş olmasına rağmen, bu değişkenlerin yordayıcı etkilerinin önemli olmadığı tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The purpose of this research is to show the relationship between the music lesson attributions and school exhaustion levels. The study group of this research executed as a descriptive study in the relational screening model consists of the 5th, 6th, 7th and 8th class students receiving education in secondary schools selected randomly from the districts of Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez of the province of Antalya in 2015 – 2016 educational year. Data in the research is collected through the use of “Music Lesson Attribution Scale”, “School Exhaustion Scale” and “Personal Information Form” prepared by the researcher. A total of 600 students participated in the research; however, the research was executed with 577 students as some of the papers were found to be deficiently filled. As a result of correlation analysis, negative and low level relations were found between the music lesson attribution levels of the students and their school exhaustions, and the relations found as significant are stated. Besides, in the results of the multiple regression analysis, it was observed that musical lesson attributions of the students significantly predict their school exhaustions whereas their school exhaustions also significantly predict their musical lesson attributions. Through the Multiple Regression Analysis, the most important factor explaining the music lesson attribution levels of the students was observed to be the depersonalization and personal accomplishment levels on their school exhaustions. Moreover, it was observed that the most important factor explaining the school exhaustion levels of the students was the attributions made to the music lesson learning environment in the music lesson attributions.


ANAHTAR KELİMELER: Müzik Dersi Yüklemeleri, Okul Tükenmişliği, Müzik Eğitimi


KEYWORDS: Music Lesson Attributions, School Exhaustion, Music Education


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education