Rehber Öğretmenlerin Sanal Zorbalık Fakındalık Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi


Exploring Guidance Counselors’ Cyber Bullying Awareness Level in Terms of Various Variables


Yrd. Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM & Doç. Dr. Tuncay AYAS


ÖZET
Bu araştırmanın amacı psikolojik danışmanların (rehber öğretmenlerin) sanal zorbalık farkındalıklarının cinsiyet, kıdem, yaş ve diğer branş öğretmenlerinin farkındalıkları açısından incelenmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın örneklemini 2009-2010 öğretim yılı ikinci döneminde Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 180 psikolojik danışman (rehber öğretmen) oluşturmaktadır. Araştırmada psikolojik danışmanların (rehber öğretmenlerin) sanal zorbalık farkındalığını ölçmek üzere Ayas ve Horzum (2011) tarafından geliştirilen “Öğretmenlerin Sanal Zorbalık Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan araştırma sonucunda bayan psikolojik danışmanların sanal zorbalık farkındalıklarının erkek psikolojik danışmanlardan anlamlı derecede yüksek olduğu; psikolojik danışmanların yaşları ile sanal zorbalık farkındalıkları arasında negatif yönlü, düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Bunun yanında psikolojik danışmanların sanal zorbalık farkındalığı kıdemlerine göre farklılık göstermemiştir. Psikolojik danışmanların sanal zorbalık farkındalıklarının diğer branştaki öğretmenlerinkinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur.


ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate guidance counselors’ awareness level of cyber bullying regarding their gender, seniority, age and make comparisons with other teachers' awareness level of cyber bullying. The sample of this study was composed of 180 guidance counselors working at Ministry of Education in spring semester of 2009-2010 academic year. “Teachers’ Awareness of Cyber Bullying Scale” developed by Ayas and Horzum (2011) was used to measure guidance counselors’ cyber bullying awareness level. The results indicated that female guidance counselors’ cyber bullying awareness level was significantly higher than the male guidance counselors’ awareness level. In addition, it was found that there was a significant, negative and slight relationship between the age of guidance counselors and their cyber bullying awareness level. However, their cyber bullying awareness level did not differ with respect to their seniorities. In addition, it was found that cyber bullying awareness level of guidance counselors’ was significantly higher than the other teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Sanal zorbalık, rehber öğretmen, sanal zorbalık farkındalık düzeyi.


KEYWORDS: Cyber bullying, guidance counselor, cyber bullying awareness level.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education