Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi


An Examination of the Levels of University Student's Quality of Life in Terms of Some Variables


Hayriye Merve ERİŞ & Duygu ANIL


ÖZET
Üniversite öğrencilerinin yaşam kalitelerini arttırmak, eğitimin daha verimli olması açısından önemlidir. Üniversite yaşam kalitesinin arttırılması ve daha iyi yaşam alanlarının öğrencilere sunulması için öncelikle üniversite yaşam kalitesi düzeyinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu araştırmada öğrencilerin üniversite yaşam kalitesi düzeyinin bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma için belirlenen çalışma grubunda 2011-2012 öğretim yılında Düzce Üniversitesinde okumakta olan 254 kız, 275 erkek olmak üzere 529 öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin üniversite yaşam kalitesi düzeyleri, cinsiyet, okudukları fakülte, okudukları sınıf, aylık gelir, ailelerinin ikamet ettikleri yerleşim yeri ve öğrenci topluluğuna üye olma durumuna göre incelenmiştir. Öğrencilerin üniversite yaşam kalitesi düzeyi, cinsiyete, fakülteye ve öğrenci topluluğuna üye olma durumuna göre anlamlı farklılık göstermiştir. Sınıf düzeyine, aylık gelire ve ailelerin ikamet ettikleri yerleşim yeri türüne göre ise anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür.


ABSTRACT
Improving the quality of life of university students is important to make education more efficient. To improve the quality of life of the university and college students and to provide better living conditions for the students, it is primarily necessary to determine the level of quality of life. In this study it is aimed to investigate the quality of university life of the students in terms of some variables. There are a total of 529 active students of Duzce University, 254 women and 275 men, in the study group of the investigation. The level of student’s university life quality is examined on the aspects of sex, faculty type, year, monthly income, place where their family lives, status of being joined to a student club. T-test was used for sex and joining a student club which are two categorized variables, one way ANOVA test was used for three or more categorized variables. It is found that the level of student’s university life quality exhibits a meaningful difference with respect to sex, faculty type, and status of being joined to a student club. However, no meaningful difference is found for year, monthly income, place where the family lives.


ANAHTAR KELİMELER: üniversite yaşam kalitesi, üniversite yaşam kalitesi ölçeği, üniversite öğrencileri


KEYWORDS: quality of university life, quality of universty life scale, university students

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education