Fransızca Okuma Becerisi Öğretiminde Mikro-Öğretim Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri


The Prospective Teachers’ Opinions About Micro-Teaching Practices in Teaching French Reading Skills


Doç.Dr. Nurten ÖZÇELİK


ÖZET
ÖZ: Bu çalışma, Fransızca öğretmen adaylarının yabancı dil sınıfında dil düzeyi A2 olan öğrencilere okuma öğretimi amacıyla kullandıkları mikro-öğretim uygulamalarında karşılaştıkları güçlükleri belirlemek ayrıca uygulamanın olumlu ve olumsuz yönleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışma grubunu 2014-2015 bahar yarıyılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında okuyan ve Özel Öğretim Yöntemleri II dersini alan 20 öğretmen adayı (14’ü kadın, 6’sı erkek) oluşturmuştur. Açık uçlu sorular yardımıyla toplanan veriler frekans hesaplaması yapılarak betimsel analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, öğretmen adayları, Fransızcanın doğru sesletimi, heyecanını yenme, verilen yönergeye uygun olarak sunum hazırlama, okuma öncesi etkinlik hazırlama ve sunum hazırlama konularında güçlükle karşılaşmaktadırlar. Özgüveni arttırma, ders planı hazırlamayı öğrenme, eksiklerin görülmesine fırsat verme tekniğin olumlu, öğrencilerin derse katılımlarının azlığı, sınıf ortamının yapaylığı, akranları tarafından değerlendiriliyor olmanın yarattığı baskı vb. ise olumsuz yönleri olarak belirtilmiştir.


ABSTRACT
ABSTRACT: This research has been performed so as to determine the difficulties that French prospective teachers encounter in implementing the technique of micro-teaching in the teaching of reading skills to A2 level learners in foreign language classes and so as to exhibit the positive and negative aspects of the technique based on prospective teachers’ views. The study group was composed of 20 undergraduate students (14 of whom were female and 6 of whom were male) attending the French Language Teaching Department of Gazi Faculty of Education of Gazi University and taking the course Special Teaching Methods II in the 2014-2015 academic year. The data collected by means of open-ended questions were evaluated through descriptive analysis by calculating frequencies. According to the findings obtained in this research, the participants encountered difficulties most in pronouncing French, then in controlling their excitement, in preparing a presentation, a pre-reading activity and the presentation file, respectively. Accordingly, raising self-reliance, learning to prepare a lesson plan, enabling to see the lacking sides are listed as the positive sides of the technique. Having a small number of students participating in lessons, the artificiality of the classroom environment, the pressure caused by being exposed to peer evaluation are the negative sides of the technique.


ANAHTAR KELİMELER: Anahtar Sözcükler: yabancı dil eğitimi, okuma öğretimi, mikro-öğretim


KEYWORDS: Keywords: Foreign language education, the teaching of reading skills, micro-teaching


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education