Senaryo Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Kalıtım Konusundaki Yanılgılarının Giderilmesi Üzerindeki Etkileri


The Effects of Scenario Based Learning Approach to Overcome the Students’ Misconceptions About Inheritance


Doç. Dr. Lale CERRAH ÖZSEVGEÇ & Öğrt. Yasemin KOCADAĞ


ÖZET
Bu çalışmada, senaryo tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kalıtım konusu ile ilgili kavram yanılgılarını ve bilgi eksikliklerini gidermesi üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Giresun ilindeki bir ilköğretim okulunun 8. sınıflarından biri rastgele seçilmiş ve bu sınıfta öğrenim gören 40 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Nitel ve nicel araştırma metotlarının birlikte kullanıldığı araştırmada, veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan bir test ve yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Test uygulamalarından elde edilen bulgular, öğrencilerin çaprazlama kavramı ile ilgili kavram yanılgılarının olduğunu ve ilgili problemleri çözmekte sorun yaşadıklarını, senaryo tabanlı öğretim süreci sonrasında ise bu öğrenme problemlerinin başarılı bir şekilde giderildiğini ortaya koymuştur. Öğrenci ve öğretmenlerle yürütülen mülakatlardan, öğrenme sürecinin öğrencilerin sosyal becerilerini ve öz güvenlerini arttırdığı tespit edilmiştir.


ABSTRACT
In this study, the effects of scenario based learning approach to eliminate the 8th grade students’ misconception about the inheritance were investigated. A class of a primary school in Giresun was selected randomly and the sample of the study consisted of 40 students. The mixed research method was used in the study. Open-ended questions and semi-structured interview were used to collect the data. The results of pre and post test showed that the students had misconceptions and knowledge deficiency about crossing and inheritance concepts. The scenario based learning is effective to overcome these learning problems. Moreover, findings of the interview have revealed that the students’ social skills and self-esteems were developed after the intervention.


ANAHTAR KELİMELER: Senaryo tabanlı öğrenme, kavram yanılgısı, kalıtım, ilköğretim.


KEYWORDS: Scenario based learning, misconceptions, inheritance, primary education.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education