Fizik Eğitiminde 4MAT Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Seçilmiş Duyuşsal Özelliklerine Etkisi


The Effect of 4MAT Instruction Method in Physics Education on Students’ Selected Affective Characteristics


Serap ERGİN & Musa SARI


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, 4 MAT (Mode Application Techniques) öğretim yönteminin öğrencilerin fizik dersindeki duyuşsal özelliklerine etkisini araştırmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara’da iki farklı lisede öğrenim gören 32’si kız, 33’ü erkek toplam 65, 10. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada tek gruplu ön-test son-test yarı deneysel desen kullanılmıştır. Ölçme aracı olarak Abak (2003) tarafından geliştirilen “Fizikle İlgili Seçilmiş Duyuşsal Özellikler Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, sınıflara uygulama yapılmadan önce ön-test olarak uygulanmıştır. Daha sonra bu sınıflara, 8 hafta süreyle 4MAT öğretim yöntemine göre; iş, güç ve enerji konusu işlenmiştir. Uygulamanın ardından aynı ölçek çalışma grubuna son-test olarak uygulanmıştır. Sonuçta, öğrencilerin verdikleri cevaplara göre, “fizik öğrenci motivasyonu”, “fizik öz kavramı” ve “fizik öz yeterlik algısı” faktörlerinde son-test lehine anlamlı fark bulunmuştur.


ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the effect of 4MAT instruction method to students’ affective characteristics about physics lessons. The experimental design of the study was semi-experimental design with pre-test, post-test without control group. The sample of the study consisted of 32 girls and 33 boys , total 65 2nd grade high school students of two different schools in Ankara in 20102011 academic year. “Affective Characteristics Questionnaire About Physics” which was developed by Abak (2003) was used as pre-test before the application of the 4MAT instruction method. Then the subject of “work, power and energy” was taught to the study group for 8 weeks using 4MAT instruction method. After that, the instrument was applied as post-test. According to students’ answers a significant difference was found in “physics student motivation”, “self-concept in physics” and “self- efficiacy in physics” factors in favour of post-test scores.


ANAHTAR KELİMELER: 4MAT, fizik tutumu, lise öğrencileri, öğrenme stilleri.


KEYWORDS: 4MAT, physics attitude, high school pupils, learning styles


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education