Dil Öğretim Materyali Olarak Yazılan Bir Romanın Çeviri Stratejisi: Djinn, un Trou Rouge Entre les Pavés Disjoints


Translation Strategies for a Novel Constructed as a Language Textbook: Djinn, un Trou Rouge Entre les Pavés Disjoints


Pınar GÜZELYÜREK ÇELİK & Lale ARSLAN ÖZCAN


ÖZET
Alain Robbe-Grillet’nin Djinn, Un trou rouge entre les pavés disjoints başlıklı romanı anadili İngilizce olanlara Fransızca öğretmek amacıyla yazılmıştır. Dolayısıyla Djinn’in tıpkı bir madalyonun iki yüzü gibi, birbirini tamamlayan iki yapısı bulunmaktadır: Roman ve dilbilgisi kitabı, başka bir deyişle aynı anda hem yazınsal bir kitap hem de dilbilgisi kitabı olma özelliği. Yapıtın bir diğer ilgi çekici yönü de, Fransızca dilbilgisi kurallarını öğretirken farklı yazın türlerini de içinde barındırıyor olmasıdır. Dolayısıyla, bu çalışmada anadili İngilizce olan bir okura Fransızca dilbilgisi kurallarını öğretmek üzere kaleme alınan bir romanın tüm özelliklerini koruyarak Türkçe’ye çevrilebilmesi için bir çevirmenin ne tür zorluklarla karşılaşabileceğini, bu zorlukların üstesinden gelebilmek için ne tür çözümler üretebileceğini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, Djinn’in Türkçe’ye çeviri stratejileri farklı çeviri kuramcılarının bakış açılarıyla açıklanabilir. Djinn’in Robbe-Grillet’nin kurguladığı biçemiyle, bir roman olarak Türkçe’ye aktarılabilmesi için izlenecek farklı çeviri yaklaşımları ve buna uygun stratejilerle ilgili öneriler de sonuç bölümünü oluşturacaktır.


ABSTRACT
The novel Djinn, Un trou rouge entre les pavés disjoints by Alain Robbe-Grillet, was written first of all as a grammar textbook to be used in French language courses at school. Therefore, Djinn has two structures that complement each other, just like two sides of a coin: a novel and a grammar textbook, in other words, it is both a literary work and a grammar textbook at the same time. Another interesting aspect of the work is the fact that it contains different styles of narration while teaching the grammar rules of French. This paper aims to present what the challenges are for the translator during the translation process of this novel into Turkish which was written to teach the readership whose mother tongue is English, the grammar rules of the French language by retaining all its characteristics, and what solutions he or she can provide to overcome such challenges. Different translation attitudes that can be followed for the translation of Djinn by retaining the style as a novel constructed by Robbe-Grillet into Turkish and strategies and suggestions will constitute the final part of this paper.


ANAHTAR KELİMELER: dil öğretim materyali, çeviri, roman, Djinn, çeviri stratejisi.


KEYWORDS: grammar textbook, translation, novel, Djinn, translation strategies.


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education