Kamu Personeli Dil Sınavının Ortak Başvuru Metni Seviyeleri Çerçevesinde İncelenmesi


The Analysis of Foreign Language Proficiency Exam for the State Employees Based on the CEFR


Devran DEMİR & Ayten GENÇ


ÖZET
Bu çalışmada, ülkemizde 1990-2013 tarihleri arasında kamu personelinin yabancı dil bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla yapılan ve günümüzde farklı adla uygulanan Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavının (KPDS) değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Avrupa Konseyinin 2001 yılında yabancı dil öğretimine ve ölçme değerlendirmesine bir standart getirmek üzere geliştirdiği güncel ve uluslararası nitelikteki "Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni" adlı katalog ve diğer bazı güncel başvuru metinleri temel alınmıştır. Öncelikle KPDS’nin dil bilgisi ve sözcük bilgisi alanlarındaki sorularının seviyelerini saptamak amacıyla inceleme ölçekleri geliştirilmiştir. 2011 - KPDS Sonbahar Dönemi Almanca sınavının 80 sorusu ile her bir sorunun beşer seçeneği olmak üzere bütün cevap seçenekleri incelenmiştir. İnceleme sonuçları, 2011 - KPDS Sonbahar Dönemi Almanca sınavının dil bilgisi bakımından A ve B düzeyinde; sözcük bilgisi açısından değerlendirildiğinde ise, bütün sorularda B ya da C seviyelerinde sözcüklerin bulunduğunu ve bu sözcüklerin soruların dil seviyesini yukarı çektiği saptanmıştır. Bu nedenle, söz konusu sınavın sözcük kullanım seviyesi bakımından B ve C düzeyinde olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bu sonuçlara dayanılarak, YÖK ve ÖSYM web sitelerinden duyurulan ve bu çalışmanın yapıldığı döneme denk gelen birkaç yıla ait yabancı dil eşdeğerlik tabloları yorumlanmış ve ÖSYM tarafından duyurulan güncellenmiş eşdeğerlik tablolarında mevcut A1 ve A2 eşdeğerliklerinin kaldırılması yönünde öneriler getirilmiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to analyze Foreign Language Proficiency Exam for the State Employees, administered in Turkey between the years of 1990-2013, albeit under a different name nowadays, to assess foreign language abilities of state employees. The criteria for this analysis were improved based on a current and international guideline for foreign language teaching domain, which is called “Common European Framework of Reference for Languages”, developed by European Council in 2001 to standardize the teaching and grading of the foreign languages, in addition to some other recent guidelines. First of all, examination benchmarks were developed to assess the levels of KPDS’s grammar and vocabulary questions. Based on these benchmarks, 80 questions in the exam, with the five answer choices for each of them, were analyzed. As a result of this analysis, it was confirmed that 2011 - KPDS fall semester German language exam was equivalent to the levels A and B in terms of grammar and B or C in terms of vocabulary, which increased the difficulty level of the questions. Hence, it was concluded that the exam mentioned here was equivalent to B and C levels with regard to vocabulary. In the light of these findings, some of the equivalency tables declared by the Council of Higher Education, YOK and OSYM were interpreted. Based on these interpretations, it was suggested to remove the A1 and A2 equivalencies included in the tables.


ANAHTAR KELİMELER: KPDS, yabancı dil eşdeğerlikleri, yabancı dil seviyesi, yabancı dil sınavları


KEYWORDS: KPDS, foreign language equivalencies, foreign language proficiency, foreign language exams


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education