Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Geometri Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi


The Effect of the Team-Assisted Individualization Technique on Eighth Grade Students’ Geometry Achievement and Retention


Alpaslan ERKOÇ & Perihan DİNÇ ARTUT


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin, Küme Destekli Bireyselleştirme (KDB) tekniğinin, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde “Prizma, piramit, koni, küre ile bunların alanları ve hacimleri” konularında akademik başarı ve kalıcılık üzerindeki etkisini incelemektir.2012-2013 eğitim-öğretim yılı II. yarıyılında, Adana İli Yüreğir İlçesi’ndeki iki ortaokulda gerçekleştirilen araştırma, yarı deneyseldir. Araştırma 91 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir ve 15 hafta sürmüştür. Deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilere çalışma başlangıcında “Matematik Başarı Testi” öntest olarak ve çalışma bitiminde sontest olarak uygulanmıştır. Dört hafta sonra “Matematik Başarı Testi” kalıcılık testi olarak tekrar uygulanmıştır. Yapılan analizlerin sonucu KDB tekniğinin akademik başarı ve kalıcılık açısından daha etkili olduğunu göstermiştir.


ABSTRACT
The aim of this study is to investigate the effects of Team-Assisted Individualization (TAI) technique of cooperative learning on eighth grade students’ geometry achievement and retention in mathematics lesson. The study which was applied in two state elementary school the distric of Yüreğir-Adana in the second semester of 2012-2013 academic year was a semi-experimental study. The participiants of the study were 91 students and the study was lasted in fifteen weeks. At the beginning of the study, “Mathematics Achievement Test” was applied in all groups as pretest and at the end of the study as posttest. After four weeks, “Mathematics Achievement Test” was applied again as retention test. The result of analysis indicated that TAI was more effective in terms of academic achievement and retention test.


ANAHTAR KELİMELER: İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi, Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniği, Matematik Dersi.


KEYWORDS: Cooperative Learning Method, Team-Assisted Individualization, Mathematics Course


DOI :  [PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education