Yenilikçi Kimdir? Öğretmenlerin Yenilikçilik Düzeylerinin İncelenmesi


Who Is Innovative? Examination of Teachers’ Innovativeness Level


Semra DEMİR BAŞARAN & Süleyman KELEŞ


ÖZET
Değişen dünya düzeni beraberinde birçok yeniliği getirmiştir. Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin de yenilikçilik bağlamında belli seviyede olması istenmektedir. Alanyazın incelendiğinde öğretmenlerin yenilikçiliği ile ilgili çalışmaların azlığı göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı da öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerini, kategorilerini ve bu kategorilerin çeşitli değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Çalışma Sivas ilinde gerçekleştirilmiştir. Tabakalı örneklem tekniği kullanılarak toplamda 370 il, ilçe, köy ve belde öğretmenine ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak Kılıçer ve Odabaşı tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Bireysel Yenilikçilik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin ortalama bir yenilikçilik düzeyine sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Cinsiyet, kıdem yılı, çalışılan kurum ve yerleşim yeri değişkenlerine göre öğretmenlerin yenilikçilik düzeylerine bakıldığında ise sadece öğretmenlerin çalıştığı yerleşim yeri değişkenine göre yenilikçiliğin farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.


ABSTRACT
The changing world has brought many innovations with itself. Teachers who educate children are wanted to be of a specific level within the context of innovativeness. According to literature, it is obivious that there are few studies about innovativeness. The aim of this research is to search teachers’ innovativeness levels, their categories and these categories’ differentiation according to some variables. This study was carried out in Sivas. By using stratified sampling, 370 teachers were reached in the city centre, county and countryside. As data collection vehicle, we used “Individual Innovativeness Scale” adapted to Turkish by Kılıçer and Odabaşı. Results showed that teachers have an average innovativeness level. Among the variables of gender, length of service, working school and working area, it was found that only the working area affects innovativeness levels of teachers.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmenlerin Yenilikçilik Düzeyleri, Bireysel Yenilikçilik, Öğretmen Yenilikçiliği


KEYWORDS: Teachers’ Innovativeness Levels, Individual Innovativeness, Teacher Innovativeness

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education