7E Modelinin Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi


The Effect of 7E Model on Misconceptions About Simple Electrical Circuits


Dr. Selçuk DEMİREZEN & Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, 7E modelinin, basit elektrik devreleri konusundaki kavram yanılgılarının bilimsel fikirlere doğru değişiminin sağlanması ve bu değişimin kalıcılığı üzerine etkisini belirlemektir. Araştırma, Ankara Çağrıbey Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencilerinden üç grup üzerinde yürütülmüştür. Ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırmada, veri toplama araçları olarak üç aşamalı sorulardan oluşan kavram yanılgıları testi kullanılmıştır. Deney grubunda işlenen ders araştırmacı tarafından 7E modeli kullanılarak, kontrol-I grubunda işlenen ders araştırmacı tarafından düz anlatım ve soru-cevap yöntemleri kullanılarak ve kontrol-II grubunda işlenen ders ise yine düz anlatım ve soru-cevap yöntemleri kullanılarak başka bir fizik dersi öğretmeni tarafından yürütülmüştür. Araştırmanın bulgularına göre; 7E modelinin öğrencilerin kavramsal değişime ve bu değişimin kalıcılığına anlamlı bir katkı sağladığı görülmüştür.


ABSTRACT
The aim of this research is to determine the effects of 7E model to ensure misconceptions towards to scientific ideas and the effect of this change on the persistence about simple electrical circuits. The research was carried out on three different groups of the 11th grade students of Mamak Çağrıbey Anatolian High School in Ankara. In the research, to which pre and post-test with control group quasi-experimental design were applied, misconception test which consisting of three-tier questions was used as data collection tools. The lesson has been taught using 7E model based on constructivist approach in experimental group by the researcher, in control-I group, the course has been taught using direct instruction and question-answer method by the researcher and in control-II group the course has been taught using direct instruction and question-answer method by another physics teacher. According to the findings of the study, it is shown that 7E model has a significantly contribution to the to conceptual change and retention.


ANAHTAR KELİMELER: Basit elektrik devreleri, kavram yanılgıları, 7E model.


KEYWORDS: Simple electrical circuits, misconceptions, 7E model

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education