Okul Çalgıları (Gitar) Eğitimi Dersinde Ekip Çalışmasına Dayalı Stratejiler ve Öğrenci Başarı Düzeylerine Etkisi


The Teamwork-Based Strategies in the School Instruments (Guitar) Course and the Effects on Student Achievement


Ali Korkut ULUDAĞ


ÖZET
Bu çalışma, okul çalgıları (gitar) eğitimi dersi için sistematik olarak hazırlanmış ekip çalışma stratejilerinin öğrencilerin başarı düzeylerine etkisini inceleme amacı ile yapılmıştır. Çalışma grubu, 2013-2014 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında okul çalgıları (gitar) eğitimi dersi alan toplam 42 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada deneme modellerinden, ön test-son test kontrol gruplu model kullanılmıştır. Yansız atama yoluyla gruplardan birisi deney grubu (n: 21), diğeri ise kontrol grubu (n: 21) olarak atanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 istatistik programı ile değerlendirilerek, kontrol ve deney grubu öğrencilerinin ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla da Mann Whitney U testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar testi kullanılmıştır. Kontrol grubunda dersler geleneksel şekilde işlenirken, deney grubunda ise ekip çalışmalarına dayalı farklı stratejiler ile işlenmiştir. Araştırma için geliştirilen çalışmalar ders içerisinde kullanılarak öğrencilerin ekip çalışmaları ile öğrenmesindeki etkisine cevap aranmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ekip çalışmasına dayalı stratejilerin uygulandığı grubun geleneksel yöntemin uygulandığı gruba göre verilen sorumlulukları yerine getirme, eserleri zamanında çalışma ve yorumlama açısından daha başarılı olduğu saptanmıştır.


ABSTRACT
This study was conducted to investigate the effect of teamwork strategies, that was prepared systematically for school instruments (guitar) training course, on the achievement levels of students. The study group included 42 students, who were taking School Instruments (Guitar) Training course at Atatürk University, Kazım Karabekir College of Education, Department of Music Education During 2013-2014 Academic year. Pre-test post-test model with the control group was used in the study. One of the study groups was assigned as the experimental group (n: 21) and the other group was appointed as the control group (n: 21) by using the neutral assigning method. The Obtained data was evaluated by SPSS 20 statistical program, and Mann-Whitney U Test and Wilcoxon Signed Rank Test were also used to determine whether there were significant differences between the pre-test and post-test scores from the experimental and control groups. The instruction was given with traditional methods for the control group, while different strategies, which were based on teamwork, were used for the experimental group. Studies that were developed for the current research were used in the instruction of the experimental group, and the question was aimed to be answered was whether these studies caused effective learning in training with teamwork strategies. Based on the results, the experimental group was found more successful than the control group, regarding fulfilling the given responsibilities, practicing and preparing the studies on time, and interpreting the music.


ANAHTAR KELİMELER: Okul çalgıları, gitar eğitimi, ekip çalışması stratejileri, gitar çalma becerisi


KEYWORDS: School instruments, guitar training, teamwork strategies, guitar playing skills

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education