Sınıf Öğretmeni Adaylarının Hedef ve Değerlendirme Kavramlarına İlişkin Metaforları


Preservice Classroom Teachers' Metaphors about Objective and Evaluation


Arş. Gör. Adnan TAŞGIN & Doç. Dr. Erdoğan KÖSE


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının hedef ve değerlendirme kavramlarına ilişkin algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Bu araştırma 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 254 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, katılımcıların “Hedef ……. gibidir/benzerdir; çünkü, . . .” ve “Değerlendirme……. gibidir/benzerdir; çünkü, . . .” cümlelerini tamamlamalarıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde hesaplamaları ve nitel yöntemler arasında yer alan içerik analizi çözümleme tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sınıf öğretmeni adayları hedef kavramına ilişkin 79 metafor, değerlendirme kavramına ilişkin 69 metafor üretmişlerdir. Hedef kavramına ilişkin sınıf öğretmeni adaylarının üretmiş oldukları metaforların hemen hemen tamamı olumlu özellikler taşımaktadır. Sınıf öğretmeni adaylarının değerlendirme kavramına ilişkin üretmiş oldukları metaforların büyük çoğunluğu ise, değerlendirmenin hem süreç hem de ürüne odaklandığı yönündedir. Değerlendirme kavramına ilişkin üretilen bazı metaforların ise (hapishane, can sıkıcı ortam, kaktüs, mahkeme) olumsuz olduğu ve bunun nedeninin de yapılan yanlış değerlendirmelerden kaynaklandığı saptanmıştır.


ABSTRACT
The aim of this study is to find out the Preservice classroom teachers’ perceptions about objectives and evaluation via metaphors. This study was carried out with 254 Preservice classroom teachers studying in Classroom Teacher Education Department of Kazım Karabekir Education Faculty of Ataturk University in the fall term of 2012-2013 education year. The data was acquired by the participants filling out “Objective is like …, because…” and “Evaluation is like …, because …” The frequency and percentage analysis and decoding technique belonging to qualitative methods were used during analyzing process of the data. Preservice Classroom Teachers produced 79 metaphors about objective and 69 metaphors about evaluation. Almost all the metaphors about objective produced by Preservice Classroom Teachers has had positive properties. Most of the metaphors about evaluation produced by Preservice Classroom Teachers is focused on both process and product. Some of metaphors about evaluation (such as jail, boring environment, court, and cactus) have negative properties, and the reason is that it is resulted from wrong evaluations.


ANAHTAR KELİMELER: Hedef, değerlendirme, metafor, sınıf öğretmeni adayları


KEYWORDS: Objective, evaluation, metaphor, preservice classroom teachers

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education