ERGENLERİN ÇATIŞMA ÇÖZME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: NİCEL VE NİTEL BİR ÇALIŞMA


AN INVESTIGATION OFCONFLICT RESOLUTION BEHAVIOURS: A QUANTITATIVE AND QUALITATIVE STUDY


Yrd. Doç. Dr. Yasemin YAVUZER, Yrd. Doç. Dr. Zeynep KARATAŞ & Yrd. Doç. Dr. Rezzan GÜNDOĞDU


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, ergenlerin çatışma çözme davranışlarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü açısından farklılıklarını ve çatışma yaşadıkları durumlar, çözmek için kullandıkları yöntemler, çatışmanın nasıl sonuçlandığı ve bu sonucun onları nasıl etkilediği konusunda görüşlerini incelemektir. Araştırmanın evrenini Niğde il merkezinde 8119, örneklemini ise 1417 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada Çatışma Çözme Davranışını Belirleme Ölçeği ve Görüşme Formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nicel veriler için çok değişkenli varyans analizi, nitel veriler için içerik analizi kullanılmıştır. Sonuçta, çatışma durumlarında erkeklerin, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin saldırganlığa, kızların ve 9.sınıfların problem çözmeye; fen lisesi öğrencilerinin ise daha az problem çözmeye başvurdukları bulunmuştur. Görüşmelerde saldırganlık puanı yüksek öğrencilerin çatışmaları genellikle fiziksel ve sözel güç kullanarak çözdükleri, problem çözme puanı yüksek öğrencilerin konuşarak çözdükleri belirlenmiştir. Araştırma bulguları ergenlerle çalışan okul yöneticileri, öğretmenler ve okul psikolojik danışmanlarının okullardaki saldırganlığı önlemeye yönelik okul-temelli programları hazırlarken özellikle erkek ve 10. ve 11. sınıftaki ergenleri göz ardı etmemeleri gerektiğini düşündürmektedir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the adolescents’ views as regards their conducts of differences of solving conflicts in terms of gender, class level and class type and the situations in which they experience conflict, the methods they use to solve these, how the conflict ends up and how this result affects. Target population of the study is formed of 8119 high school students who are study at the high schools in Niğde city center, and sample of the study is made up of 1417 high school students. In the study, Determining Conflict Solving Behavior Scale and Interview Form were used. In the analysis of the data, multivariate variance analysis for quantitative data content analysis for qualitative data was used. In conclusion, while the males, and the 10th and 11th grades in the state of conflict exhibit aggressive reactions, the females and the 9th grades are more inclined to problem solving; science high school students, on the other hand, resort less to problem solving. In the interviews conducted with the students, those whose aggression scores are high stated that they generally solve the conflicts using physical and verbal power, but those whose problem solving scores are high stated that they mostly solve the problems through talking. The research findings suggest that school administrators, teachers and psychological counselors of the school especially should not ignore the males and those of 10th and 11th grades while they prepare school-based programs aiming at preventing aggression at schools.


ANAHTAR KELİMELER: Çatışma, çatışma çözme, ergen


KEYWORDS: Conflict, conflict resolution, adolescent

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education