Fen Temelli ve Disiplinlerarası Okul Bahçesi Programının Bazı Fen ve Teknoloji Dersi Kazanımları Üzerine Etkisinin Farklı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi


Evaluation of the Effect of Science-Based and Interdisciplinary School Garden Program on Some Science and Technology Course from Different Variables


Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜREY & Prof. Dr. Salih ÇEPNİ


ÖZET
Yapılan çalışmanın amacı, ders dışı etkinlikler kapsamında geliştirilen fen temelli ve disiplinlerarası Okul Bahçesi Programı (OBP)’nın programda yer alan fen ve teknoloji dersi kazanımları üzerindeki etkisini farklı değişkenler açısından değerlendirmektir. Çalışmada “tek gruplu ön test-son test deseni” kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini Trabzon İl Merkezindeki “A” ilköğretim okulunda 3 farklı şubede öğrenim gören 94 5. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada araştırmacı tarafından geliştirilen Fen ve Teknoloji Dersi Akademik Başarı Testi (FTDABT)’nden faydalanılmıştır. FTDABT, OBP’de yer alan 17 kazanıma yönelik oluşturulan 22 çoktan seçmeli sorudan oluşmakta olup, testin KR-20 güvenilirlik katsayısı 0.74 olarak tespit edilmiştir. Öğrenciler testten en yüksek 22 puan alırken, en düşük 0 puan almaktadırlar. Verilerin analizinde erişi puanları kullanılmış ve değerlendirme sonuçları SPSS.13 paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz esnasında t-testi, ANOVA, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Çalışma sonunda, OBP’nin fen ve teknoloji dersine yönelik kazanımlar açısından özellikle erkek, sosyoekonomik düzeyleri yüksek, doğa, içsel ve sosyal zekâya sahip, sebze yetiştiren, öğretimsel problem davranışlardan kaynaklanan yüksek problem davranış düzeyine sahip öğrencilerin akademik gelişimlerine katkı sağladığı tespit edilmiştir.


ABSTRACT
The aim of the study is to evaluate the effect of science-based and Interdisciplinary School Garden Program (SGP) from different variables, which was developed within the scope of extracurricular activities. The one-group pretest-posttest design is used in the study. Sample of the study is composed of 94 students in 3 different branch studying at “A” primary school Trabzon city centre. In the study Science and Technology Course Academic Success Test (STCAS) is used, which was developed by the researcher. STCAS is composed of 22 multiple choice questions which were complied according to 17 gainings included in SGP. KR-20 Reliability Index is defined as 0.74. Students get maximum 22 points and minimum 0 point from the test. In the data analysis gain points are used and evaluation results are analyzed through SPSS 13 package program. In analysis process t-test, ANOVA, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests are used. At the end of the study it is defined that SGP has provided contribution to academic development of the students those especially male, whose socio-economic levels are high, who have nature, introvert and social intelligence, who have grown vegetables who have high problematic behaviors level sourced from educational problematic behaviors.


ANAHTAR KELİMELER: Ders dışı etkinlikler, Okul Bahçesi Programı (OBP), disiplinlerarası öğretim, fen ve teknoloji dersi, akademik başarı


KEYWORDS: Extracurricular activities, School Garden Program (SGP), Interdisciplinary Education, Science and Technology Course, Academic Success

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education