SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DEPREM DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


A RESEARCH ON EARTHQUAKE EXPERIENCES OF PRIMARY SCHOOL TEACHER CANDIDATES


Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK


ÖZET
Depremler doğal bir olay olsa da meydana geldikleri yerin özelliklerine ve büyüklüklerine göre farklı etkiler yaratırlar. Depremi önlemek mümkün olmadığına göre deprem konusunda bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmek, bu problemlerin çözümü için en etkili yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Deprem eğitiminin en doğru ve güvenilir bir şekilde verilebileceği yerler okullardır. Bu doğrultuda sınıf öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir. Türkiye’de ilköğretim programlarında da deprem, depremin etkileri ve depremin etkilerini aza indirgemek için yapılması gerekenlere yer verilmiştir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının deprem esnasında neler yaşadıkları, depremlerden sonra yaşantılarında ne gibi değişiklikler meydana geldiğini, depremin eğitime etkisini, deprem eğitiminin önemi ve olası bir depreme karşı depremin zararlarını azaltmak için ne gibi önlemler aldıklarını açıklamaktır. Araştırma sonucunda araştırma grubunda yer alan öğretmen adaylarının tamamının depremden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiş olmalarına rağmen yaşanan depremden sonra geçen zamana bağlı olarak daha sonra meydana gelebilecek bir deprem için hazırlıklı olmadıkları görülmüştür.


ABSTRACT
A disaster is a relatively sudden event in a certain geographical area which can create collective tensions, cause a certain level of losses and disrupt the life of society. Earthquakes could have several harmful effects upon living beings as well as non-living things. Undoubtedly, schools are the best and most trusted places where earthquake training might be delivered. Earthquakes, its effects and guidelines for mitigating the harmful effects of earthquake are included in programs of primary school education in Turkey. As it is not possible to avoid earthquakes, the most effective method to prepare for such events is to raise awareness amongst individuals about earthquake. This qualitative study takes in account the views of primary school teacher candidates who have personally experienced earthquakes, what kinds of changes have happened in their lives after the earthquake, the effect of earthquakes on education, the importance of the earthquake training and what kinds of precautions they took to mitigate the damages caused by the earthquake.


ANAHTAR KELİMELER: Deprem, deprem eğitimi, sınıf öğretmeni adayı, toplumsal duyarlılık


KEYWORDS: Earthquake, earthquake education, clasroom teacher candidates, social sensitivity.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education