Lise Öğrencilerinde Mesleki Olgunluğun Yordayıcıları


Predictors of Career Maturity Among High School Students


Arş. Gör. Özlem ULAŞ & Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM


ÖZET
Bu araştırmada, aileden, arkadaştan ve öğretmenden algılanan destek değişkenlerinin ve bazı demografik niteliklerin lise öğrencilerinin mesleki olgunluk düzeylerini yordayıp yordamadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma kapsamına, toplam 483 lise öğrencisi alınmıştır. Veri toplama araçları olarak, “Mesleki Olgunluk Ölçeği (MOÖ)”, “Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ-R)” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Veriler aşamalı regresyon yöntemi ile analiz edilmiştir. Buna ek olarak, kız ve erkek öğrencilerin mesleki olgunluk düzeyi arasındaki farkların manidar olup olmadığı t-testi ile kontrol edilmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, aile desteği, cinsiyet, öğretmen desteği ve arkadaş desteği değişkenleri mesleki olgunluğu manidar olarak yordamakta; sınıf düzeyi ve okul türü değişkenleri ise yordamamaktadır. Buna ek olarak kız öğrencilerin mesleki olgunluk düzeylerinin erkek öğrencilerinkinden daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bulgular literatür ışığında tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
In this research, it is aimed to find out to whether family, peer and teacher support variables and demographic properties predict the high school students’ career maturity levels. The sample of the study included totally 483 high school students. The data was collected by “Career Maturity Inventory”, “Perceived Social Support Scale-R” and “Personal Information Questionnaire” developed by researchers. Predictors of high school students’ career maturity levels were analyzed by Stepwise Regression technique. T-test was done to find out if there are any significant differences between career maturity level of girls and boys. Findings of this research were, family support, gender, teacher and peer support predicted career maturity of high school students significantly. School type and grade level did not predict high school students’ career maturity levels significantly. Furthermore, girls’ career maturity levels are higher than boys’. The findings were discussed and suggestions were made.


ANAHTAR KELİMELER: Mesleki olgunluk, sosyal destek, lise öğrencileri.


KEYWORDS: Career maturity, social support, high school students.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education