VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA MODELİ


A MODEL STUDY ON THE TRADITIONAL TURKISH MUSIC IN VIOLONCELLO INSTRUCTION


Yrd. Doç. Dr. Barış DEMİRCİ


ÖZET
Araştırma; Geleneksel Türk müziğinde makamsal seslendirmeye yönelik hazırlanan çalışma modelinin, öğrencilerin müzikal-teknik becerilerini artırmada etkisini test etmeye ve seçilen türküyü istenilen düzeyde seslendirebilmeye ilişkin deneysel bir çalışmadır. Çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalında viyolonsel eğitimi alan dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Altı öğrenciden oluşan çalışma grubu üç deney, üç kontrol grubu olmak üzere random yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada 2x2’lik split-plot desen kullanılmıştır. Bu desen doğrultusunda, deney ve kontrol grubuna performans değerlendirme ölçeği ön test-son test amaçlı uygulanmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U testi, Wilcoxon işaretli sıralar testi istatistiksel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bulgularda, deney grubunun ön test-son test puanları arasındaki farkın son test puanlarının lehine olduğu görülürken, kontrol grubunun ön test-son test puanları arasındaki farklar istatistiksel açıdan anlamsız bulunmuştur. Sonuçlara göre, makamsal seslendirmeye yönelik olarak hazırlanan çalışma modelinin, deney grubundaki öğrencilerin müzikal ve teknik becerilerine ilişkin performanslarını arttırmada önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir.


ABSTRACT
This study is an experimental study to test the effect of a model study for musical performance in traditional Turkish music on enhancing students’ musical-technical skills and on being able to perform a selected ballad in a desirable way. The sample are the fourth year students who have taken violoncello instruction at department of Music education at faculty of education, Atatürk University in 2010-2011 academic year. In the experimental design, six students were randomly chosen for the experimental and control groups, each group consisted of three students. In the study, 2x2 split-plot design was used, and through this design performance evaluation scale was applied to both group for pretest-posttest scores. To analyze the data, Mann Whitney U test and the Wilcoxon signed-ranks test were used. In the findings, while the differences between the pre and post test results in the experimental group were seen significant in favor of posttest results, the differences between the pretest and posttest scores of the control group were found to be insignificant. According to findings, the research design prepared for musical performance, it can be said that this study design has an important effect in enhancing students’ musical and technical skills in the experimental group.


ANAHTAR KELİMELER: Viyolonsel eğitimi, makamsal seslendirme, çalışma modeli


KEYWORDS: Violoncello instruction, modal performance, model study

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education