Fizik öğretmenlerinin kullandıkları öğretim etkinliklerinin mesleki deneyime göre değişimi


Yrd. Doç. Dr. Ali AZAR & Doç. Dr. Salih ÇEPNİ


ÖZET
Öğretmen eğitimi ülkemizde ve dünyada sürekli tartışılan ve araştınlan bir konu olmasına rağmen, ülkemiz- de bu güne kadar deneyimlere bağlı olarak öğretmenlerin sınıf içinde kullandıklan eğitim-öğretim etkinliklerinin na- sıl bir değişim gösterdiği konusu geniş bir şekilde araştır- macılar tarafından araştırılmamıştır. Bu bağlamda, bu ça- lışmada fizik öğretmenlerinin mesleki gelişimlerinin yılla- ra bağlı nasıl bir değişim ve gelişme gösterdiği buna para- lel olarak kullandıklan etkinliklerin değişiminin nasıl oldu- ğu bu araştırma ile ortaya konulmuştur. Veriler, mülakat ve yazarlar tarafından geliştirilen gözlem formlan kullanı- larak toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, öğretmen- lerin kullandıklan aktivite sayısının ve her aktiviteye ayırdığı zamanın, tecrübeye göre anlamlı bir değişim ve gelişim gösterdiği belirlenmiştir. Sonuçta, öğretmenler- deki aktivite zenginliğinin artırılması için bir dizi öneri- ler sunulmuştur.


ABSTRACT
Physics teacher's changes in teaching activities with experience many discussion and research on teachers evaIuation and development have been going on in the word. However, the teachers changes in teaching activities with experience have not been taken attention in our country up to know. In this meaning, this study researched physics teachers changes professionally and specifically the activities they used changes with experience. Date was obtained from interviews and observation schedules developed by the authors. According to the research results, it was found that there were a significant changes and development among teachers' teaching experience. the number of activities they used and timing giving on the activities. In order to increase the number of the activities some suggestions for teachers proposed.


ANAHTAR KELİMELER: Öğretmen eğitimi, öğretim etkinlikleri, mesleki gelişim.


KEYWORDS: Teacher education, instruction activities, professional development.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education