Yabancı dil öğrenmede sorunun cevaplanmasına ilişkin güven duygusu ve işaret tarama kuramı kullanılarak yapılan bir inceleme


Yrd. Doç. Dr. Mustafa Zülküf ALTAN


ÖZET
Bu çalışmada, bir grup ingilizce Hazırlık Okulu öğrencisinin bir dinleme testine verdikleri cevapların doğ- ruluğu ile cevaplarını doğruluk/yanlışlık açısından değer- lendinnelerindeki doğruluk derecesi arasındaki ilişki araş- tırılmıştır. Cevaplarını seçtikten sonra, öğrencilerden ver- dikleri cevabın doğruluğundan ne kadar emin olduklarını 5 seviyeli bir cetvelde işaretlemeJeri de istenmiştir. Öğrenci- ler arasındaki perfonnans farklıhklannın doğasını ortaya çıkannak için, ögrencilerin verdikleri cevaplara Işaret Ta- rama Kuramı'na ait bazı çözümsel işlemler uygulanmıştır. Bazı öğrencilerin puanlan aynı olmasına rağmen, yapılan çözümlemeler bireysel perfonnanslar arasında farklılıklar olabileceğini göstenniştir. Bu farklılıklar, kendi kendini kontrol etme yeteneği ve güven açılarından ele alınmış ve tartışılmıştır.


ABSTRACT
In this study, a group of English Preparati- on School students' perfonnance on a listening test, which attempts to discover the relationship between correctness in answering and accuracy in judging the correctness/ incorrectness of answers they had chosen was investigated. After choosing their answers, students were also asked to indicate on a 5-point scale how confident they were of the correctness of the answer. In order to find out the nature of differences among leamers' perfonnances, some analytic procedures from the Theory of Signal Detection were app- lied. Although some of the test scores were alike, the re- sults showed that there could be considerable differences in individual perfonnances. These differences were de- monstrated and discussed in tenns of self monitoring abi- lity and confidence.


ANAHTAR KELİMELER: İngilizcenin yabancı dil olarak öğrenimi, güven, işaret tarama


KEYWORDS: EFL, confidence, signal detection

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education