Eğitim Bilimleri öğrencilerinin sürekli kızgınlık düzeyleri ve kızgınlıklarını ifade biçimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi


Yrd. Doç. Dr. Filiz BİLGE


ÖZET
Bu araştırma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri öğrencilerinin sürekli kızgınlık ve kızgınlıklannı ifade biçimlerinin bazı değişkenlere göre farklı olup olmadığını saptamak amacıyla yapılmıştır. 297 öğrenci üzerinde yürütülen araştırmada Sürekli Kızgınlık ve Kızgınlığın ifadesi Envanteri kullanılarak elde edilen veriler, bağımsız değişkenlere göre t testi, tek yönlü varyans analizi ile çö- zümlenmiştir. Sonuçta baba tutumunu demokratik algılayan öğrencilerin içe-yönelik kızgınlıklannın otoriter, koruyucu ve kararsız algılayanlannkinden anlamlı düzeyde düşük olduğu, diğer değişkenler açısından ise öğrencilerin sürekli, içe ve dışa yönelik kızgınlık ve kızgınlıklannı kontrollerinin farklılık göstermediği saptanmıştır.


ABSTRACT
The aim of this research was to find out the expression of anger and trait anger of Hacettepe University students according to some variables. The subjects of the study were 297 students of Department of Educationa! Sciences. The Trait Anger and Anger-Expression Inventory was administered. For statistical analysis t test and ANOVA were utilized. As a result, students who perceived their fathers' attitude as democratic have signiHcantly lower anger-in than those who perceived their fathers as authoritarian, protective and unstable. No significant difference was found in trait anger, anger-in, anger-out and in the control of anger respecting the other variables.


ANAHTAR KELİMELER: Sürekli Kızgınlık, Kızgınlık ifadesi, içe-yönelik Kızgınlık, Dışa-yönelik Kızgınlık, Kızgınlığın Kontrolü.


KEYWORDS: Trait Anger, Anger-Expression, Anger-in, Anger-out, .Anger-control.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education