Lise ikinci sınıf öğrencilerinin kimyasal denge konusundaki kavramları anlama seviyeleri ve kavram yanılgıları


THE LEVEL OF UNDERSTANDING THE CHEMICAL EQUILIBRIUM AND RELEVANT MISCONCEPTIONS FOR STUDENTS OF HIGH SCHOOL-CLASS II


Öğrt. Aydan SEPET, Doç. Dr. Ayhan YILMAZ & Prof. Dr. İnci MORGİL


ÖZET
Bu çal›flmada, lise ikinci s›n›f ö¤rencilerinin, kimya müfredat›nda yer alan kimyasal denge konusu ile ilgili kavram yan›lg›lar›n› ortaya ç›karmak amaçlanm›flt›r. Bu amaç do¤rultusunda Kimyasal Denge Kavram Testi (KDKT) haz›rlanm›fl ve bu kavram testi 2001-2002 ö¤retim y›l› 2. dönem Ankara ili Çankaya ilçesine ba¤l› Özel Karacan Derhanesine devam eden 76 lise ikinci s›n›f ö¤rencisine uygulanm›flt›r. Ayr›ca ö¤rencilere Kimya Tutum Ölçe¤i (KTÖ) ve Bilimsel ‹fllem Beceri Testi (B‹BT) uygulanm› flt›r. De¤erlendirmeler sonucunda ö¤rencilerin Kimyasal Denge konusunda 20 soruya verdikleri do¤ru cevap yüzde aral›¤› %100-%22.4 tür. Kimya Tutum Ölçe¤i ve Kimyasal Denge Kavram Testi aras›nda anlaml› bir iliflki gözlenmemifltir (r=0.149, p> 0.05). Ayr›ca Bilimsel ‹fllem Beceri Testi ve Kimyasal Denge Kavram testi aras›nda da anlaml› bir iliflki bulunamam›flt›r (r=0.186, p> 0.05).


ABSTRACT
This study aims at revealing misconceptions on Chemical Equilibrium which is included in the Chemistry Program of the 2nd Year High School Students. In parallel to this aim, a Chemical Equilibrium Concept Test consisting of 20 multiple choice questions has been developed and this concept test, has been applied to 76 2nd Year High School Students attending Private Karacan School, which, which is in the 2nd Term of 2001-2002 Academic Year, Çankaya District of Ankara. Morever, Attitude Toward Science Scale and Science Process Skill Test have also been applied to the students. As a result of evaluations, the percentage of correct answer given by the students on Chemical Equilibrium is between %100-%22.4. Any significant relation was not observed between the Attitude Toward Science scale and the Science Process Skill Test (r=0.149, p> 0.05). Additionally, there was no significant relationship between the Science Process Skill Test and the Chemical Equilibrium Concept Test(r=0.186, p> 0.05).


ANAHTAR KELİMELER: kimya eğitimi, kavramlar, kavram yanılgısı, kimyasal denge


KEYWORDS: chemistry education, concepts, misconceptions, chemical equilibrium

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education