Ergenlerde Şiddet Eğilimi, Yalnızlık ve Sosyal Destek


Violence Tendency, Loneliness and Social Support Among Adolescents


Arş. Gör. Özlem HASKAN AVCI & Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, yüksek şiddet eğilimi olan ve olmayan ergenlerin yalnızlık ve algılanan sosyal destek düzeylerinin incelenmesidir. Bu amaçla Adana’ya bağlı devlet okullarında öğrenim görmekte olan 899 lise öğrencisinden bilgi toplanmıştır. Araştırmanın verileri Haskan ve Yıldırım (2012) tarafından geliştirilen Şiddet Eğilimi Ölçeği (ŞEÖ); Russell, Peplau ve Ferguson (1978) tarafından geliştirilen ve Demir (1989) tarafından uyarlanan UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Yıldırım (2004) tarafından geliştirilen Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ASDÖ-R) kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde bağımsız örneklemler için t-testi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, yüksek şiddet eğilimi olan ergenlerin yalnızlık düzeyleri yüksek; aile, arkadaş ve öğretmen destekleri ise düşük düzeydedir.


ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the level of perceived social support and loneliness levels of the adolescents with and without high tendency towards violence. For this purpose, information has been collected from 899 high school students educated in state schools located in Adana. The data of the research have been obtained by using Violence Tendency Scale (VTS) developed by Haskan and Yıldırım (2012), UCLA Loneliness Scale developed by Russell, Peplau ve Ferguson (1978) and adapted into Turkish culture by Demir (1989) and Perceived Social Support Scale (ASDÖ-R) developed by Yıldırım (2004). Independent-samples t-test has been used in the analysis of the data. According to the results of the analysis, the students with a high tendency towards violence have been found to have less support from their families, friends and teachers and high loneliness levels.


ANAHTAR KELİMELER: Ergenlik, şiddet eğilimi, sosyal destek, yalnızlık


KEYWORDS: Adolescence, violence tendency, social support, loneliness

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education