Maddenin Halleri ve Isı Konusunda Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Metinlerinin Etkisi


The Effect of Conceptual Change Texts in the Misconceptions İdentified Removel in the Unit of States of Matter and Heat


Öğrt. Özge SARI AY & Doç. Dr. Cemil AYDOĞDU


ÖZET
Araştırmanın amacı, sekizinci sınıf öğrencilerinin ‘Maddenin Halleri ve Isı’ ünitesindeki ‘Isı ve Sıcaklık’ konusunda yer alan kavram yanılgıları üzerinde, kavramsal değişim yaklaşımı içerisine giren kavramsal değişim metinlerinin etkisini incelemektir. Çalışma grubu olarak, Amasya Gümüşhacıköy Kızılca İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencilerinin iki şubesi seçilmiştir. Bu sınıflardan biri araştırmanın deney grubu (20 öğrenci) olarak, diğeri ise kontrol grubu (20 öğrenci) olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama araçları olarak, çeşitli araştırmacıların hazırladığı ve araştırmacı tarafından geliştirilen kavram başarı testi ve görüşme formu kullanılmıştır. Bu araçlardan elde edilen veriler SPSS yardımıyla t-testi ile analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken, öncelikle deney ve kontrol gruplarının kavram başarılarının ne şekilde etkilendiği belirlenmiş, ardından da deney grubundaki öğrencilerin yöntemle ilgili görüşleri alınmıştır. Bu araştırmanın sonunda, kavramsal değişim yaklaşımının geliştirilmesine ve gelecekte yapılacak olan araştırmalara yönelik önerilerde bulunulmuştur.


ABSTRACT
The purpose of study was to investigate the effects of conceptual change texts related with conceptual changing approach on students’ misconceptions which are about heat and temperature in the unit of states of matter and heat. The research was applied on students from two eight-class in Amasya Gümüşhaciköy Kizilca Primary School. One of classes is control (20), other is experiment grup (20). The data were collected with ‘Concept Achievement Test’ and ‘Interview Form’ which were prepared by another researchers, were developed by researcher. The data obtaining from instruments was analyzed with t-test via SPSS. Evaluation of the data, firstly it was determined that how concept achievements of control and experiment grups were affected by applied teaching process. Then, the students’ who were in the experiment grup interviews which were about method were determined. At the end of research, offers were given to develop the conceptual changing approach for future research.


ANAHTAR KELİMELER: Fen Öğretimi, Kavram Öğrenimi, Kavram Yanılgıları, Kavramsal Değişim Yaklaşımı, Kavramsal Değişim Metinleri


KEYWORDS: Science Education, Concept Learning, Misconceptions, Conceptual Changing Approach, Conceptual Changing Texts

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education