Son Sayı


32 (3), 2017
Doç. Dr. Ali ERYILMAZ
The Mediator Role of Satisfaction of Needs between Academic Motivation and Life Goals


Yrd. Doç. Dr. Ebru BOZPOLAT & Hacer KOÇ
8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Odaklı Akademik Risk Alma Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi


Dr. Eren Halil ÖZBERK, Yrd. Doç. Dr. Kübra ATALAY KABASAKAL & Dr. Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK
Investigating the Factors Affecting Turkish Students’ PISA 2012 Mathematics Achievement Using Hierarchical Linear


Psikolojik Danışman Dr. Erol ESEN & Prof. Dr. Diğdem Müge SİYEZ
Cinsel Sağlık Eğitimi Programının 9. Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etkisi


Fatma TANRIVERDİ-KÖKSAL & Deniz ORTAÇTEPE
Raters’ Prior Knowledge of Students’ Proficiency Levels as a Source of Measurement Error in Oral Assessments


Doç. Dr. Ferudun SEZGİN, Yrd. Doç. Dr. Didem KOŞAR, Dr. Serkan KOŞAR & Arş. Gör. Emre ER
Öğretmenlerin Öğrenciye Yönelik Metaforlarının Belirlenmesine İlişkin Nitel Bir Araştırma


Yrd. Doç. Dr. Gözde İNAL KIZILTEPE, Doç. Dr. Münevver CAN YAŞAR & Yrd. Doç. Dr. Özgün UYANIK
Bilişsel Becerileri Destekleme Programının 61-72 Aylık Çocukların Yaratıcı Düşünme, Akademik ve Dil Becerilerine Etkisi


Dr. Gülşah SEVER
Kemanda Detaşe Yay Tekniği İçin Öğrenme-Öğretme Modeli Geliştirilmesi


Hülya ÇERMİK, Abdurrahman ŞAHİN & Birsen DOĞAN
Sınıf Öğretmen Adaylarının Meslek Tercih Algıları: Değişimin Boylamsal Çözümlemesi


Doç. Dr. Kürşad YILMAZ, Doç. Dr. Aytunga OĞUZ & Doç. Dr. Yahya ALTINKURT
Öğretmenlerin Liderlik Davranışları ile Öğrenen Özerkliğini Destekleme Davranışları Arasındaki İlişki


Mehmet Salih KÜÇÜKÖZYİĞİT & Selda ÖZDEMİR
Görme Yetersizliğinden Etkilenmiş Öğrencilerde Matematikte Çarpma İşlem Akıcılığını Arttırmada Kendini İzleme Tekniğinin Etkililiği


Yrd. Doç. Dr. Nazım ÇOĞALTAY, Prof. Dr. Suat ANAR & Prof. Dr. Engin KARADAĞ
Öğretmenlerin Tükenmişliğini Etkileyen Faktörler: Cinsiyetin ve Medeni Durumun Etkisine Yönelik Bir Meta-Analiz Çalışması


Okutman Özlem FAKAZLI & Yrd. Doç. Dr. Safiye İpek KURU GÖNEN
Reflection on Reflection: EFL University Instructors’ Perceptions on Reflective Practices


Yrd. Doç. Dr. Sedat KARAÇAM & Arş. Gör. Azize DİGİLLİ BARAN
The Origins of Perceptions regarding Gender of Scientist among Secondary School Students


Tarık Anıl EKİNCİ
Uzaktan Eğitimin Talep Boyutu: Yönetici Perspektifinden Nitel Bir İnceleme