ÇOCUKLARıN CINSEL EGITIMI ILE ILGILI ANNE GÖRÜŞLERINiN INCELENMESI


RESEARCH OF MOTHER'S OPINIONS ABOUT THE CHILDREN'S SEXUAL EDUCATION


Doç.Dr. Belma TUGRUL & Doç. Dr. İsmihan ARTAN


ÖZET
Toplumsal değişim ve'gelişmeler,yaşamımızın her alanında etkisini göstermektedir. Ancak, 21.YY'ın insanı- nın halen direnç gösterdiği ve geleneksel yapısını korudu- ğu değerler, tutumlar da bulunmaktadır. Örneğin "cinsellik" toplumsal gelişmelerle aynı paralellikte bilinç ve bilgi düzeyinde değişimlerin yaşanmadığı hatta toplumumuzda tabu olarak düşünüldüğü için, sürekli üstü kapatılan bir konu olmaya devam etmektedir. Bu araştırma alt sosyo kültü- rel düzeyde 2- i 8 yaş grubunda çocuğu olan 665 anne ile yürütülmüştür. Annelere,çocuklarının cinsel eğitimi ve cinsellikle ilgili tutumlarını belirlemek amacıyla 21 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Elde edilen bulguların,istatistiksel analizleri SPSS 10 Windows programında Khi-kare işlemleriyle yapılmıştır. Yapılan analizler neticesinde elde edilen sonuçlardan bazıları şunlardır: Tüm yaş grubundaki anneler, en yüksek oranda cinsel eğitimin ne olduğunu bilmediklerini ifade ederken, diğer bir grup anne de cinselliği, cinsel ilişki olarak tanımlamışlardır. Anneler,cinselliğin ve cinsel eğitimin lise yıllarında. başladığını belirtmişlerdir. Hem kız hem de erkek çocuklara, cinsellikle ilgili bilgilerin daha fazla oranda anneler tarafından verildiği bulunurken, çocukların cinsel konularla ilgili sorularını aile üyeleri dışındaki kişilere sormasının uygun karşılanmayacağı da bulunmuştur. Annelerin, çocukları soru sormadan herhangi bir konuda bilgi vermeyi düşünmedikleri ve çoğunluk]a da cevap verirken utanma hissettikleri belirtilmiştir.


ABSTRACT
Effects of social changes and developments are seen of our life. However, people of 2] .century stili have resistaney and traditionally conservative attitudes towards some values. For example, in our society because "sexuality"is stili atabu, it is a hidden subject for which there is no change in consciousness and leve] of information parallel with social development. In this research, 665 mother from low socio-cu]tural level who have children between 2- ı 8 age groups were participated. In order to determine their attitudes toward sexualityand sexual education of their children, 21 question were asked in a quastionnare statistical analysis of data where taken by chi-square method of SPSS 10 for Windows Program. Some of the results of these analysis are: Mother's is of all age groups express that they do not know what the sexual education is and other groups define the sexualityas a sexual intercourse. They say that sexualityand sexual education start in high school years. They explain that both for boys and girls, some informations about sexualityare given by mothers and asking some questions to other people outside of family is not appropriate. Theyexpress that without any demand of children, mothers usually don't give any information about any subject and they usually feel ashamed when they answer.


ANAHTAR KELİMELER: Cinsellik, cinsel eğitim, anne/anneler.


KEYWORDS: Sexuality, sexual education, mother/mothers.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education