FRANSızCA YE TÜRKÇE RENK ISIMLERI IÇEREN DEYIMLERIN KARŞıLAŞTıRMALı INCELENMESI


A COMPARATlYE ANALYSIS OF THE FRENCH AND TURKISH IDIOMS WITH COLOR NAMES


Yrd. Doç. Dr. Nazmiye TOPÇU


ÖZET
Bu çalışmada, Fransız ve Türk dillerindeki deyimlerden, renk isimleri içerenlerin karşılaştırmalı bir incelemesi yapılmıştır. Anadilde, gündelik iletişimde sıkça kullanılan, ancak yabancı dilde öğretim/öğrenim ve kullanımlan pek kolayolmayan bu deyimlerin, önce her iki dilde de olup olmadıkları araştırılmıştır. Daha sonra renk isimlerinin yananlamları belirlenmiş ve bu yananlamların Fransızca ve Türkçe deyimlerde ne ölçüde örtüştükleri ya da birbirlerinden ne denli uzaklaştıkları gösterilmeye çalışılmlış- tır. Bu karşılaştırma Fransızca ve Türkçe deyimlerde en çok siyah (kara), beyaz (ak) ve kırmızı renk isimlerinin kullanıldığını göstermiştir. Öte yandan, Türkçe deyimlerde san, yeşil ve mavi gibi renklerin çok az; grinin ise hiç yer almadığı saptanmıştır.


ABSTRACT
A comparative analysis of the French and Turkish idioms with color names has been made in this study. It has been searched firstly whether it exists in both languages the idioms which are frequently used in daily communicationin the native language but are not very easy to use in teaching and leaming a foreign language. Subsequently, the connotationsof color names have been stutied and it has been attemptedto show to what extent these connotations overlap in Turkish and French idioms or how they differentiate from each other. This comparison has shown that in both French and Turkish idioms, black, white, red were more frequently used as color names. Furthermore, it has been concIuded that the color names such as yellow, green and blue were rarely and grey never used in Turkish idioms.


ANAHTAR KELİMELER: Fransızca ve Türkçe Deyimler, deyimlerde renkler, renklerde yan anlamlar.


KEYWORDS: French and Turkish idioms, colors in idioms, connotation colors.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education