TÜRKİYEDEKİ KAMU EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞACAK ÖĞRETMENLERİN ATANMALARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME


INVESTIGATION OF APPOINTING TEACHERS EMPLOYED IN THE PUBLIC EDUCATION INSTITUTIONS IN TURKEY


Assist. Prof. Dr. Ramazan BAŞTÜRK


ÖZET
Bu ara ş t ı rman ı n amac ı , Türkiye’deki kamu okullar ı nda çal ı ş acak ö ğ retmenlerin atanma i ş lemlerini incelemektir. Özellikle bu çal ı ş ma, Kamu Personeli Seçme S ı nav ı na (KPSS) dayal ı olarak yap ı lan ö ğ retmen atanmas ı uygulamas ı n ı incelemekte ve KPSS ile Ö ğ renci Seçme S ı nav ı (ÖSS) ve Üniversite Not Ortalamas ı (ÜNO) aras ı ndaki ili ş kiyi inceleyerek ÖSS ve ÜNO de ğ i ş kenlerinin KPSS’yi ne derece yordad ı ğ ı belirlenmeye çal ı ş ı lmaktad ı r. Ara ş t ı rmaya Pamukkale Üniversitesine devam eden 125 ö ğ retmen aday ı rasgele örneklem yolu ile seçilmi ş tir. Kat ı l ı mc ı lara ait veriler anket arac ı l ı ğ ı ile toplanm ı ş ve sonuçlar Pearson korelasyon ve çoklu regrasyon hesaplama tekni ğ i ile analiz edilerek yorumlanm ı ş t ı r. Sonuç olarak, ÖSS ile ÜNO aras ı nda ve ÜNO ile KPSS aras ı nda istatistiksel olarak anlaml ı bir ili ş kinin olmad ı ğ ı belirlenmi ş tir. Öte yandan, ÖSS’nin KPSS performans ı n ı istatistiksel olarak yordayan bir de ğ i ş ken oldu ğ u belirlenmi ş tir. Bu bulgulara dayanarak, Milli E ğ itim Bakanl ı ğ ı na ba ğ l ı kamu okullar ı nda çal ı ş acak ö ğ retmenlerin alan bilgilerini de dikkate alan yeni atama kriterleri belirlemesinin daha uygun olaca ğ ı önerilmi ş tir.


ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the appointment procedure of the teachers employed in public schools in Turkey. Specifically, this study explores the correlatio n between the pre-service teachers’ Civil Servant Selection Examination (KPSS) performance and their “cognitive ability” represented by St udent Selection Examination (ÖSS) and their “quality of academic performance” represented by Unde rgraduate Grade Point Average (ÜNO). A random sample of 125 pre-service teachers was selected from the Pamukkale University . A survey was used to collect participants’ information and Pearson correlation and multiple regressions were used to analyses the data. The results showed that there was no significant relationship between ÖSS a nd ÜNO. Additionally, there is no signif icant relationship between ÜNO and KPSS performance. However, ÖSS is a significant and va lid predictor of KPSS performance. These findings suggest a proposed policy revision for appointing teachers employed in the educ ation institutions operating under the Ministry of National Education.


ANAHTAR KELİMELER: kamu personeli seçme sınavı , yordama geçerliliği, öğretmen atamaları


KEYWORDS: civil servant selection examination, predictive validity, teacher recruiting

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education