Örtük özellikler teorisindeki b ve a parametreleri ile klasik test teorisindeki p ve r istatistikleri arasındaki ilişki


THE RELATIONSHIP BETWEEN b VE a PARAMETERS IN LATENT TRAIT THEORY AND p AND r STATISTISCS IN CLASSICAL TEST THEORY


Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOGLU


ÖZET
Test geliştirrnede klasik test teorisi ve örtük özellikler (latent traits) teorisine dayalı yöntemler kullanılmaktadır. Test puanları dağılımının normal olması durumunda, klasik test teorisinin madde güçlük indeksi (p) ve madde ayıncılık gücü (1') indeksleri ile örtük özellikler teorisinin iki parametreli lojistik modelinde yer alan madde güçlük (b) ve madde ayrıcılık gücü (a) indekslerine bir geçiş mümkün olmaktadır. Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığının Anadolu Lisesi Giriş Sınavının Türkçe ve Matematik alt testleri kullanılarak, klasik test teorisi madde istatistiklerinden örtük özeııikler teorisinin madde parametreleri kestirilmiştir. Araştırmanın sonunda, Türkçe puanları dağılımının Matematik puanları dağılımına göre normale daha yakın olduğu; her iki alt test için b parametrelerinin kestirilen de- ğerleri ile geçiş formüııerinden hesaplanan değerlerine ait korelasyonun a parametresine ait korelasyondan daha yüksek olduğu ve Türkçe testinden elde edilen parametrelerin Matematik testinden elde edilenlere göre daha yüksek korelasyon verdiği görülmüştür.


ABSTRACT
In test development approaches methods relying on classical test theory and latent traits theory are used. On condition that the distribution of the test scores is normal, transformation is likely to be achieved. From the item difficulty index (p) and item discrimaination index (1') in classical test theory to the item difficulty (b) and item discrimination index (a) in the two parameter iogistic model of latent traits theory. In this study, the Turkish and Maths subtests of Anadolu High School Entrance Exam by the Ministry of Education are utilised and item parameters of latent traits theory are estimated from the item statistics of the classical test theory. The findings demonstrated that the distribution of the Turkish test scores resembles to normal distribution more than that of the Math test scores, that the correlation between the values of the b parameters of both subtests, which are estimated and the values which are calculated from the transformatian formulas is more than that of the a parameter; and finaııy that the parameters obtained from Turkish test are in higher correlations with the ones obtain from the Maths test.


ANAHTAR KELİMELER: Klasik test teorisi, örtük özellikler teorisi, örtüközellikler teorisi ile kliisikteori arasındaki iliş- ki. maddeparametreleri


KEYWORDS: Clasiccal test theory, latent trait theory, re. lating item response theory to classical test theııry, item parameters

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education