Bilimsel Süreç Becerileri ile Bilimsel Yaratıcılık Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi


INVESTIGATING THE RELATIONSH IP BETWEEN SCIENCE PROCESS SKILLS AND SCIENTIFIC CREATIVITY


Arş. Gör. Hilal AKTAMIŞ & Prof. Dr. Ömer ERGİN


ÖZET
Bilimsel süreç becerileri toplumdaki her bireyi n bilimsel okuryazar olabilmesi için sahip olmas ı gereken becerilerdir. Bu becerilere sahip olan bireyler günlük ya ş amlar ı nda kar ş ı la ş t ı klar ı sorunlar ı çözerken de bu becerileri kullan ı rlar. Ayr ı ca günlük ya ş amlar ı nda var olan sorunlar ı n fark ı na var ı rken de yarat ı c ı dü ş ünme önemlidir. Yarat ı c ı dü ş ünme modellerini inceledi ğ imizde de bilimsel süreç becerileri (BSB) ile bilimsel yarat ı c ı l ı ğ ı n (BY) kesi ş ti ğ ini görmekteyiz. Bu radan hareketle bu çal ı ş mada BSB ile BY aras ı ndaki ili ş ki belirlenmeye çal ı ş ı lm ı ş t ı r. Bu amaçla BSB’leri geli ş tirmesi için ö ğ rencilere verilen etkinlikler sonucunda BSB ve BY aras ı ndaki ili ş ki ortaya konmaya çal ı ş ı lm ı ş t ı r. Çal ı ş man ı n örneklemini bir ilkö ğ retim okulunda yedinci s ı n ı fta ö ğ renim gören 20 ö ğ renci olu ş turmaktad ı r. Ö ğ rencilere uygulama sonunda BSB ve BY ölçekleri uygulanm ı ş , ayr ı ca doldurduklar ı çal ı ş ma yapraklar ı BSB ve BY aç ı s ı ndan de ğ erlendirilerek BSB ve BY puanlar ı elde edilmi ş tir. Elde edilen veriler de ğ erlendirilirken SPSS 11.0 paket program ı kullan ı larak analiz edilmi ş tir. Çal ı ş man ı n sonunda BSB ile BY aras ı nda ili ş ki oldu ğ u bulunmu ş tur.


ABSTRACT
Science process skills are the skills which each individual in the society must have to be a scientificaly literate. Moreover, creative thinking and science process skills are very important for the individuals in recognizing and solving the existing problems in their daily lives. A nd starting from this, in this study it was tried to determine the correlation between science process skills (SPS) and scientific creativity (SC). For this purpose, the e ffect of the activities given for developin g the SPSs on the students’ SPSs and SCs were examined, and exis tence of a correlation between SPSs and SCs of them were tried to set forth. At the end of the application, SPS and SC scales were applied to the students, and the work sheets which they filled out were evaluated in terms of SPS and SC, and their SPS and SC scores were obtained. At the end of the study, it is found that there was a co rrelation between SPS and SC.


ANAHTAR KELİMELER: bilimsel süreç becerileri, bilimsel yaratıcılık, yaratıcı düşünme modelleri


KEYWORDS: science process skills, scientific creativity, creative thinking models

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education