AKADEMiK DANIŞMANLIGIN GELlşTIRILMESI:sIR VAKA ÇALIŞMASI


MPROVING ACADEMIC ADVISING : A CASE STUDY


Doç. Dr. Ayhan DEMİR & Assist Doç. Dr. Ahmet OK


ÖZET
Bu çalışmada amaç, akademik danışman ve öğrencilerin akademik danışmanlığın geliştirilmesi konusundaki önerilerini incelemektir. Çalışmaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin değişik bölümlerden 287 akademik danışman ve 735 öğrenci katılmıştır. Öğrenci ve akademik danışmanlara Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uygulanmakta olan akademik danışmanlık sisteminin geliştirilmesi konusunda önerileri sorulmuştur. Öğrenci ve akademik danışmanlardan toplanan öneriler sınıf, bölüm ve fakülte farkı gözetmeksizin kalitatif olarak çözülmüştür. Yapılan analiz sonucunda, akademik danışman ve öğrenci önerileri; bilgi akışı, kim danışman olmalıdır, danışmanların sorumluluk ve yükleri, ve teknolojinin danışmanlık sürecinde kullanımı genel başlıkları altında toplanmıştır. Araştırmanın bulguları daha önce yapılan araştırmalar ışığında tartışılmıştır.


ABSTRACT
The purposeof this study was to investigate the proposals of advisors and students for improving academic advising. The 287 academic advisors and 735 students from different departments participated in this study. Students and academic advisors were asked to state their proposals on how to improve the effectiveness of the presentacademic advising system at METU. The proposals obtained from academic advisors and students were qualitatively analysed regardless of studentgrade level and academic advisors' department or faculty. Based on the analysis of data, the suggestions of students and academic advisors were grouped under several headings such as flow of information, who should be an academic advisor, responsibilities and load of advisors, and the use of technology in advising process. The results of the studyare discussed in light of available previous research findings.


ANAHTAR KELİMELER: Akademik danışmanlık, Üniversite,iyileştirme


KEYWORDS: academic advising, university, improving

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education