EGiTIM REFORMU SONRASı ANADOLU LIsELERINDE YABANCI DIL ÖGRETIMI


FOREIGN LANGUAGE TEACHING AT ANATOLIAN HIGH SCHOOLS FOLLOWING THE EDUCATION REFORM


Yrd. Doç. Dr. Bengül ÇETİNTAŞ & Doç. Dr. Ayten GENÇ


ÖZET
997/98 eğitim öğretim yılında zorunlu temel eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılması Türk Eğitim Sisteminde köklü değişikliklere neden olmuştur. Anadolu Liseleri, reform öncesi 5 yıllık ilköğretim sonrası sınavla girilebilen ve hazırlık dahilortaokul ve lise öğretim programlarının uygulandığı 7 yıllık eğitim kurumları iken, reform sonrası yabancı dil hazırlık sınıfı ve lise öğretim programlarının yürütüldüğü 4 yıllık eğitim kurumları olarak yeniden dü- zenlenmiştir. Reform öncesinde ilköğretimin ardından baş- lanan hazırlık sınıflarında, haftada 24 saat yabancı dil öğretimi yapılmakta ve yabancı dil öğretimi kesintisiz 7 yıl sürdürülmekteydi. Bu çalışmada, İlköğretirnde yabancı dil öğ- renmeye başlayan bir çok öğrencinin Anadolu Liselerinde bir başka yabancı dil öğrenmeye başlamasıyla henüz edinim ve gelişim sürecinin tamamlanmadığı birinci yabancı dil öğretiminin kesintiye uğradığı ortaya konmuştur.


ABSTRACT
In the] 997/98 .academic year, the duration of compulsory education has been increased to 8 years instead of 5 years and this has caused radical changes in the Turkish Education System. Prior to this change, Anatolian High Schools accepted students after a compulsory education of 5 years and an entrance examination and including the prep class, secondary school and high school provided these students with an education period of 7 years. However, after this change Anatolian High schools were reorganized as 4 year institutions. Before this reform, students had the opportunity of taking 24-hour/week foreign language courses for a whole year in the prep class and the foreign language teaching continued nonstop for 7 yearsJn this study, that the learning prozess of a student who has started learning a foreign language in compulsory educationmay be forced to take up another foreign language in the Anatolian High School before being proficient in the first have been proved.


ANAHTAR KELİMELER: Anadolu Liseleri, Yabancı Dil Öğrelimi, Eğilim Reformu


KEYWORDS: AnalOlian H(gh SehıJOls, Foreign Language Teaching. Educaıion RejÔrm

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education