Öz-Duyarlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


SELF-COMPASSION SCALE: THE STUDY OF VALIDITY AND RELIABILITY


Ümran AKIN, Arş. Gör. Ahmet AKIN & Prof. Dr. Ramazan ABACI


ÖZET
Bu ara ş t ı rman ı n amac ı Neff (2003b) taraf ı ndan geli ş tirilen Öz-duyarl ı k Ölçe ğ i’ni Türkçeye uyarlamak ve ölçe ğ in geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmakt ı r. Ara ş t ı rmaya Sakarya Üniversitesi E ğ itim Fakültesi’nde ö ğ renim gören 633 üniversite ö ğ rencisi kat ı lm ı ş t ı r. Öncelikle ölçe ğ in dilsel e ş de ğ erli ğ i incelenmi ş ve dilsel e ş de ğ erli ğ e sahip oldu ğ u görüldükten sonra geçerlik ve güvenirlik analizleri yap ı lm ı ş t ı r. Yap ı lan do ğ rulay ı c ı faktör analizinde ölçe ğ in orijinal formla uyumlu oldu ğ u görülmü ş tür. Ölçe ğ in iç tutarl ı l ı k katsay ı lar ı n .72 ile .80, test-tekrar test güvenirlik katsay ı lar ı ise .56 ile .69 aras ı nda bulumu ş tur. Ayr ı ca ölçe ğ in düzeltilmi ş madde-toplam korelasyonlar ı n ı n .48 ile .71 aras ı nda s ı raland ı ğ ı ve %27’lik alt-üst gruplar ı n ortalamalar ı aras ı ndaki tüm farklar ı n anlaml ı oldu ğ u bulunmu ş tur. Bu sonuçlara göre ölçe ğ in geçerli ve güvenilir bir ölçme arac ı oldu ğ u söylenebilir.


ABSTRACT
The aim of this research is to ad apt the Self-compassion Scale (Neff, 2003b) to Turkish and to examine its psychometric properties. The research was conducted on 633 university students from Educa tional Faculty of Sakarya University, Turkey. Results of exploratory and confirmatory factor analyses demonstrated that this scale yielded 6 factors, as original form and that the model was well fit. Internal cons istency coefficients varied between .72-.80 and test-retest reliability coefficients varied between .56-.69. Corrected item-total correlations ranged . 48 to .71, and according to t -test results differences between each item’s means of upper 27% and lower 27% points were significant. T hus Self-compassion Scale can be used as a valid and reliable instrument in education and psychology.


ANAHTAR KELİMELER: Öz-duyarlık, geçerlik, güvenirlik, doğrulayıcı faktör analizi


KEYWORDS: Self-compassion, validity, reliability, confirmatory factor analysis

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education