MATEMATIK ÖGRETMEN ADAYLARıNIN OLASıLıK PERFORMANSLARıNIN INCELENMESi


INVESTIGATION OF PERFORMANCES OF PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHERS ON PROBABILITY


Dr. Safure BULUT


ÖZET
Olasılık kavramının öğretilmesinde, öğrenilmesinde çeşitli nedenlerden dolayı zorluklar yaşanmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: konusuna hakim öğretmenlerin azlığı, öğrencilerin kavram yanılgılarına sahip olması. Bu çalışmada matematik öğretmen adaylarının olasılıkla ilgili performansları incelenmiştir. Bu çalışmada yer alan 125 kişi Ankara'da bulunan ortaöğretim matematik öğretmenliği programına kayıtlı 4. sınıf öğrencisidir. Testteki 7 soruya verilen doğru cevapların yüzdesi yanlış cevaplarının yüzdesinden düşüktür. Bu soruların detaylı analizinden sonra, matematik öğretmen adaylarının bazı temelolasılık kavramlarına sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu kavramlardan bazıları şunlardır: Bir olayın/olayların olma olasılığı, örneklem nokta ve örneklem uzaydır. Ayrıca, öğretmen adayları olayların .çeşidini belirleyernemiştir. Bunlardan başka, ayrık olmayan olayların olma olasılığını hesaplayamamışlardır. Sonuç olarak, matematik öğretmen adayları olasılıkla ilgili yeterli bilgiye sahip değildir.


ABSTRACT
There is a difficulty in teaching/learning the concept of probability because of the various reasons such as a shortage of competent teachers and students' misconceptions. In the study, the performances of the prospective mathematics teachers on probability was investigated. The subject consisted of 125 seniors enrolled in the secondary mathematics teacher education programs in Ankara. The percentages of correct answers of seven questions was lower than that of wrong answer. The prospective mathematics teachers did not have some basic concepts of probability such as probability of occurring event(s), sample point, and sample space. They also could not specify type of events. Furthermore, they could not compute probability of non-mutually exclusive events. Consequently, prospective mathematics teachers did not have enough competencies on probability


ANAHTAR KELİMELER: Olasılık, Matematik Öğretmen Adayı, Olasılık Performansı


KEYWORDS: Probabili~y, Prospective Matlıematics Teacher, Perj(Jrmance on Probability

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education