ÇOKTAN SEÇMELI TEST MADDELERINI PUANLAMADA, SEÇENEKLERi FARKLI BiçiMLERDE AGIRLIKLANDIRMANIN MADDE VE TEST iSTATIsTIKLERiNE OLAN ETKIsININ INCELENMESI


AN INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF DIFFERENT ITEMOPTION SCORING METHODS ON ITEM AND TEST PARAMETERS


Arş. Gör. Oylum AKKUŞ & Prof. Dr. Yaşar BAYKUL


ÖZET
Bu çalışmada çoktan seçmeli test maddelerini puanlama yöntemlerinden; (1,0) metoduyla puanlama, uzman kanısına dayalı puanlama, Zinger Zı ve Z2 puanlama yöntemlerinin madde ve test istatistiklerine etkisi araştınlmıştır. Araştırma, 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dö- nemi'nde Özel Arı Lisesi 8. sınıf (30 öğrenci) ve Arı Fen Lisesi 9. (30 öğrenci), 10. (28 öğrenci) sınıf öğrencilerinden toplanan veriler üzerinde yapılmıştır. Uygulamada 4 seçenekli 20 maddeden oluşan sayılar arası ilişkileri yoklayan bir yetenek testi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularından; dört farklı puanlama yönteminden elde edilen madde ayırıcılıklarının birbirinden farklı olmadığı görülmüştür. Elde edilen test güvenirlik katsayıları yeterli düzeyde yüksek bulunmuş, ancak bu katsayılar arasında manidar bir fark çıkmamıştır. Diğer taraftan, kullanılan puanlama metotlarının test geçerliğine aynı etkiyi yaptığı sonucuna varılmıştır. Bu çalışma ve yapılan bu gibi çalışmalar göstermiştir ki; farklı madde puanlama metotları kullanıldığında elde edilen sonuç çoğu zaman, güvenirliğin değişmemesi ya da çok az artması ve geçerliğin dikkate değer farklılık göstermemesidir.


ABSTRACT
he purpose of this research was to determine the effect of different multiple choice test item-option scoring methods of (a) conventiona! scoring -number right scoring -, (b) priori weighting, (c) Z, scoring, (d) Zz scoring on the item and test parameters. This study was carried out in Arı College (Grade 8, 30 students) and Arı Science High School (Grade 9, 30 student - Grade 10,28 student) on 88 students in fall semester of the school year 1999-2000 A 20-item dea1ing with determining the relationship betwcen numbers was constructed for this study. Each item has four options. The research findings can be summarized as follows; from all the item-option scoring methods used, approximately the same item discrimination values were found. The indices of test reliabilities were found adequately high, but there was no significant relationship between these four reliability indices. it was also found that, the four item option scoring schemes did the same effect on the validity of test. Studies on validity and reliability showed that, when using numerous item scoring methods, one gets most of the time slight improvement in test reliabi1ity and no remarkable change in validity.


ANAHTAR KELİMELER: 1,0) metoduyla puanlama, uzman kanısına dayalı puanlama, Zinger Z1 ve Z2 puanlamaları


KEYWORDS: (1,0) scoring (number-right), priori weighting, Zinger Z1 and Z2 scoring.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education