BiLişSEL ÇELişKi VE KAVRAMSAL DEGiŞiM METNi YÖNTEMLERiNiN BiR BiLiNMEVENLi BiRiNCi DERECEDEN DENKLEMLERLE iLGiLi ÖGRENCi BAŞARısıNA ETKisi


THE EFFECT OF COGNITIVE CONFLICT AND CONCEPTUAL CHANGE TEXT ON STUDENTS' ACHIEVEMENT RELATED TO FIRST DEGREE EQUATIONS WITH ONE UNKNOWN


Teacher Yurdagül TOKA & Prof. Dr. Petek AŞKAR


ÖZET
Bu çalışmanın amacı, bilişsel çelişki, kavramsal değişim metni ve geleneksel matematik öğretimi yöntemlerinin 7. sınıf öğrencilerinin birinci dereceden bir bilinmeyenJi denklemlerdeki kavramlarla ilgili başarılarına etkisini karşılaştınnaktır. Bu çalışma, aynı öğretmenin üç farklı sınıfmdaki 79 öğrencinin katılımıyla Ankara' daki bir okulda gerçekleştirilmiştir. Matematiksel potansiyel testi öğrencilerin matematik dersindeki potansiyellerine karar vet111ek için çalışmanın başında uygulanmıştır. Uygulamalar sonunda tüm öğrencilere son test olarak Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerle İlgili Kavramları Ölçen Başarı Testi uygulanmıştır. Araştınnanın hipotezlerini test edebilmek için Varyans Analizi kullanılmıştır. Son test sonuçlarına göre bilişsel çelişki yöntemi uygulanan sınıfların başarı ortalaması, kavramsal değişim metni uygulanan sı- nıflara göre manidar bir şekilde yüksek bulunmuştur.


ABSTRACT
The main purpose of the study was to investigatc the effeet of eognitive eonfliet instruetion (CCI) and eoneeplual change text instruction (CCTl) over traditionally designed mathematics instruction (TDI) on achievement of 7th grade students related to first degree equations with one unknown. The subjeets of the study consisted of 79 7th grade students from three different classes of matheıııaties lessons instructcd by the same teacher from a school in Ankara. Mathematics potcntial test (MPT) was utilized at the beginning of the study to detennine students' potential in mathematics. Af ter the treatments, achievement test results were taken. ANOV A was used for testing the hypothesis of the study. The results showed that the students at CCl got significantly higher scores on achievement comparing to CCTI.


ANAHTAR KELİMELER: bilişsel çelişki yöntemi, kavramsal deği- şim metni yöntemi, geleneksel matematik öğretimi, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler, kavram yanılgısı.


KEYWORDS: cognitive conflict instruction, conceptual change tcxt instruction, tradİlionally dcsigned mathematics instruction, first dcgrcc equations with one unknown, misconception.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education