ORTAÖGRETiM ÖGRENCiLERINiN ÜNivERSiTEVE GiRiş sıNAVLARı VE SINAVıN ÖĞRENiMLERiNE ETKiSi HAKKıNDAKi GÖRÜŞLERi


THE POINT OF HIGH SCHOOL STUDENTS ON UNIVERSITY ENTERANCE EXAMINATION AND EFFECT OF THIS EXAMINATION ON THEIR LEARNING


Yrd. Doç. Dr. Hülya KELECİOĞLU


ÖZET
Bu çalışmada ortaöğretim öğrencilerinin üniversite-ye giriş sınavları, sınava çalışma yöntemleri ve sınavın okul öğrenmeleri üzerindeki etkileri hakkında görüşleri belirlenmeye çalışlJııııştır. Bu amaçla 719 lise 2 ve 1215 lise 3. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 1934 öğrenciye 15 soruluk bir anket uygulanmıştır. Öğrencilerin her bir anket sorusundaki cevaplarının frekans ve yüzdeleri elde edilmiş; öğrenci görüşleri arasında sınıflara göre fark olup olmadı- ğını belirlemek için X2 testi uygulanmıştır. Araştırmaııın sonunda, lise 2. sınıf öğrencilerinin lise 3. sııııf öğrencilerinden daha fazla ÖSS 'de sorulan soruları dersleri ile iliş- kili buldukları ortaya ÇıkmıŞtır. Öğrenciler, ÖSS 'ye hazırlanmanın derslerine çalışmaya ayırdıkları zamanı ve derslere devaınıarını olumsuz yönde etkilediğini; lise 3. sınıf öğrencilerinin büyük bir kısmı da ÖSS'ye hazırlanmanın okul derslerindeki öğrenmeleri azalttığını belirtınişlerdir. ÖğrendIerin ÖSS'ye hazırlanmada en çok kendi kendine çalışma yolunu seçtikleri, bunu dershane yoluyla hazırlanmanın izlediği ve öğrencilerin üniversiteye giriş sınavının iki aşamalı yapılması konusunda olumsuz görüşe sahip oldukları görülmüştür.


ABSTRACT
This study aims at detennining the opinions of the ıoth-grade and llth-grade secondary school students on the university entrance exam, on the method of studying for the exam and the effect of the exam on school learning. For the study, a 15-item questionnaire was administercd to 719 ıoth -grade students and 1215 llth-grade students, which adds up to 1934 students in total. The frequencies and percentages were cakulated and X2 test was made to deteımine if there is a significant differenee between the opinions of the students at different grades. In conclusion, it was found that iDthgrade students were more in the opinion that their lessons are related to the questions asked in the university exam. The students thought that studying for the university exam had adverse effects on the timc they aIlocatcd to studying theİr schoollessons and their attendance to the lessons. A majority of II th grade students were also found to think that getting ready for the university exam diminished theİr schoollearnings. The students were also found to prefer studying by themselves; studying with the help of a private training course foIlowed this one. FinaIly, they were found to have a negative view on having the exam in two stages


ANAHTAR KELİMELER: üniversiteye giriş sınavları, Öğrenci Seç- me Sınavı, ÖSS'ye hazırlık, ÖSS'nin ortaöğretime etkisi


KEYWORDS: university entrance exams, Student Selection Exam, getting ready for the Student Selecıion Exam, effect of ıhe Student Selection Exam on the secodary schoollearning

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education