OKULÖNCESi ÖGRETMEN ADAYLARıNIN KULLANDIKLARI ÖGRENME STRATEJiLERi


LEARNING STRATEGIES THAT ARE USED BY PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES


Yrd. Doç. Dr. Hülya HAMURCU


ÖZET
Araştırma, Buca Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi Anabilim Dalında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının ders çalışırken kullandıkları öğ- rellliıe stratejilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada, i .ikert tipi beşli bir ölçek kullanılmış ve veriler üzerinde SPSS 10.0 paket programıyla t-testi, ANOV A, ki-kare ve Pearson korelasyonu analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda, okulöncesi öğretmen adayları- nın kullandıkları bazı öğrenme stratejilerinin, öğrenim gördükleri sınıf düzeyi ve yaşa göre anlamlı farklılıklar gösterdiği bulunmuştur


ABSTRACT
1ıis rcsearch was done in order to detcnniııe ıhe learniııg strategies of teacher candidatcs who were allcildilig pre-school teacher training department of Buca Faculty of Education. i ,ykert-lypc scale was applied and aııalysis of data was madc by SPSS 10.0 package program and interpreted by usiııg of t-tests, analysis of variance, chi-squarc and Pearson correlation. As a result of study, it has been found that there are some meaningful differences in learning strategies of preschool leacher candidales in terms of their academic level and age.


ANAHTAR KELİMELER: okulöncesi öğreımen adayları, öğrenme, öğrenme sıratejileri


KEYWORDS: pre-school leachcr candidales, learning, learning strategies.

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education