BEDEN EGiTiMi ÖGRETMEN ADAYLARıNIN ÖGRETiM DAVRANıŞLARlNIN ANALizi


ANALYSIS OF STUDENT TEACHERS' TEACHING BEHAVIOR IN PHYSICAL EDUCATION


Dr. Şeref ÇiÇEK & Yrd. Doç. Dr. Settar KOÇAK


ÖZET
Bu çalışmanın amacı beden eğitimi öğretmenliği programına (BEÖP) devam eden son sınıf öğrencilerinin öğretim davranışlarının analizinin yapıl-masıdır. Bu çalışmaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'ne devam eden 27 son sımf öğrencisi katılmıştır. Öğrenciler gerçek sınıf ortamında öğretim yaparken video ilc kayıt yapılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretim davral1tşlarının analizi "Okul Uygulaması" dersinde çekilen video kayıtlarının araştıımacılar tarafından geliştirilen 5 ölçekli Likert tipi gözlem formu kullanılarak yapılmıştır. Sonuçlar öğretmen adaylarının dersin istenilen foımatta planlamasında ve dersin amaçlarım öğrenci davranışları yönünden belirleme de çok yeterli olmadıklarını ortaya koymuştur. Ders planının uygulamasında işlenecek konunun anlatırnında yeterli, gösteriminde ise biraz yeterli bulunmuşlardır Uygulamalar için seçilen egzersizlerin sınıf düzeyine uygunluğunda çok yeterli, etkili sınıf organizasyonu sağ- lama ve ders yapılan salıanın etkili kullanımını sağlama da yeterli bulunmuşlardır. Öğrenci öğretmenlerin çoğunluğunun dersin sonunda işlenen konunun genel tekrarını yapmadıkları görülmüştür. İyi yetişmiş bir beden eğitimi öğretıneni, spor etkinliklerini yeterli düzeyde yapabilmenin yamnda, bunların etkin şekilde öğretiminide yapabilmelidir. Bu nedenle, beden eğitimi yetiştiren programlar fiziksel etkinliklerle ilgili becerilerin geliştirilmesinin yanısıra bunlarla ilgili öğretim davranışlarının da geliştirilmesini amaçlamalı- dırlar .


ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate teaching behaviors of the senior students who are attending physical education teacher education program (PETE). The subject involved in this studyare fourth year students (N=27) of the Physical Education and Sport Department at Middle East Technical University (METU). Video records of atudents' teaching during "Field Practice " course, was anaylzed by using five points Likert scale observation foım which was developed by the researcher. The resulı~ indicated that student teachers were not very competent in planning lesson in an appropriate foımat and in stating lesson objectives in behavioral teıms. They were found competent in defining the tasks clearly and simply and in demonstrating the skills. The student teachers were found very competent in selecting exercises appropriate to class level and competent in temıs of organizing groups for maximum partidpation and using space effectively. It was observed that student tcachers were not making general reviewand providing general feedback at the end of the lesson. A good physical education teacher, besides being able to perfoım the sport skills competently, should be able to teach these effectively. Therefore, in physical education teacher education programs, it is aimed at developing tcaching skills as well as physical skills


ANAHTAR KELİMELER: öğretim analizi, beden eğitimi, okul uygulaması


KEYWORDS: teaehing analysis, physieal edueation, field praetiee

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education