LisANSÜSTÜ ÖGRENCiLERiN iSTATisTioE iLişKiN TUTUMLARINI ÖLÇME VE YORDAMA


MEASURINO AND PREDICTINO ORADUATE STUDENTS' ATTITUDES TOWARD STATISTICS


Prof. Dr. Meral AKSU & Assist. Prof. Dr. Lynette Heim BIKOS


ÖZET
Bu makalede lisans üstü öğrencilerin istatistik dersine ilişkin tutumlarını inceleyen 2 çalışma ele alınmaktadır. İlk olarak, İstatistik Tutum Ölçeği (İTÖ) eğitim bi]imleri lisans üstü öğrencilerine uygulanarak açıklayteı faktör analizi yapılmış ve 3 boyut ortaya çıkmıştır (alana olan bağlılık, alanın yararına ilişkin inançlar, duyuşsal boyut). Bu boyutların yüksek iç tutarlılığı olduğu görülmüştür. İkinci çalışmada, İTÖ'nin her 3 tutum boyutunda, öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm, önceki istatistik deneyimi ve cinsiyet değişkenleri ile regrasyon analizi yapılmıştır. Tüm analizlerde, öğrencinin bölümünün varyansııı % 16 ile %26 s1l1ı açıkladığı görülmüştür. Yazarlar, sonraki çalışmalarda disipline ilişkin tutumların gelişmesinde öğretim elemanının katkısının da araştınlmasını önermektedirler.


ABSTRACT
This article reports on 2 investigations of graduate students' attitudes toward leaming statistics. First, the use of the Survey of Attitudes Toward Statistics (SATT) for graduate students in the educational sciences was supported through exploratory factor analysis, which identified 3 dimensions (i.e., commitment to the discipline, belids about the utility of the discipline, affeetive/emotional components) and evidenced high internal consistency. In the second investigation, departmental affiliation, previous statistics experience, and sex were regresscd upon the 3 attitudinal dimensions of the SA TT. In each of the analyses, between 16% and 26% of the variance was accounted for by departmental aftiliation. The authors recommend that future research involve the instructor's contribution to the development of attitudes toward the statistics discipline.


ANAHTAR KELİMELER: tutum ölçeği, tutumuetkileyen faktörler, geçerlik


KEYWORDS: attitude seale, factors affecting attitude, validity

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education