BLOOM'UN TAKSONOMIK SÜREÇLERINE ETKILEŞIMCI TAKSONOMI AÇısıNDAN BIR BAKıŞ


A VIEW OF BLOOM'S TAXONOMIC PROCESS IN RESPECT TO INTERACTIVE TAXONOMY


Doç. Dr. Belma TUĞRUL


ÖZET
Bu makalede çocukların öğrenme ve öğretim ortamını güçlendirecek yeni bir görüş olan "Etkileşirnci Taksonomi Modeli"nin özelliklerine dikkat çekilmiştir. Çocukların bireysel özelliklerini, ilgi ve gereksinimlerini temel alan öğretim ortamlarmda, çocukların farklılıkları, yaratıcı sınıf ortamı için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Öğrenın; bilgi, kavrama/anlama, uygulama, analiz,sentez ve değerlendirme zihinsel yapılarının dinamik etkileşimi İle gerçekleşir. Öğrenmenin amacı kavrama/anlamadır. Bü- tün ileri zihinsel işlemler kavrama/anlama üzerine yapılamr. Bu makalede çocuğun öğrenmedeki kavrama/anlama başarısını güçlendirecek özellikler üzerinde durulmuştur.


ABSTRACT
This artiele underlines the characteristics of interactive taxanomy which is a new view to foster the children's leaming and teaching environment. in the teaching environments, which focus on children's individual characteristics, interests and needs the differences between the children are critical for creative elassroom environment. Learııig occurs when cognitive structures such as knowledge, understanding, appIication, analysis, synthesis and assesment intcract with each other. The goal of learning is to understand. All advanced cognitive operations should be based on understanding. This artiele focuses on the charactcristics that foster the children's success of understanding in learning


ANAHTAR KELİMELER: öğrenme, öğretim, zihinsel, bloom taksonomisi, etkileşirnci taksonomi


KEYWORDS: leaming, teaching, eognitive, bloom taxonomy, ınteractive taxonomy

[PDF]

efdergi@hacettepe.edu.tr        http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr           Hacettepe University, Faculty of Education 06800 Beytepe / Ankara

 Facebok Page of Hacettepe University Journal of Education              Twitter of Hacettepe University Journal of Education